Poland

Niedzielski o obostrzeniach: Gospodarka potrzebuje zdrowych

Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Mamy ustabilizowan¹ sytuacjê epidemiczn¹ w przeciwieñstwie do tego co dzieje siê w ca³ej Europie - mówi³ minister zdrowia Adam Niedzielski, który na konferencji prasowej apelowa³ o cierpliwoœæ do przedsiêbiorców, którzy domagaj¹ siê ³agodzenia obostrzeñ i umo¿liwienia im wznowienia dzia³alnoœci gospodarczej.

- Dzisiejsze wyniki epidemiczne pokazuj¹, ¿e pandemia siê stabilizuje. Mamy poni¿ej 2,5 tys. przypadków. Zajêtoœæ ³ó¿ek spad³a poni¿ej 15 tysiêcy - w listopadzie, gdy mieliœmy szczyt pandemii ta liczba zajêtych ³ó¿ek przekracza³a 23 tysi¹ce - wylicza³ minister Niedzielski.

Do przedsiêbiorców, którzy - wbrew obostrzeniom - wznawiaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, minister zdrowia apelowa³ o "cierpliwoœæ".

- Jeœli tylko bêdzie taka mo¿liwoœæ to bêdziemy podejmowali decyzje z korzyœci¹ dla gospodarki - mówi³.

- Ale gospodarka potrzebuje ludzi zdrowych - doda³.

- Nie chcê gdybaæ, nie bêdê nic obiecywa³ - podsumowa³.

Niedzielski apelowa³ te¿ o to, by "program szczepieñ realizowany by³ w spokojnej atmosferze".

- Dziœ mo¿emy realizowaæ szczepienia w atmosferze spokojniejszej. Liczba zachorowañ jest zdecydowanie mniejsza - zaznaczy³.

Minister doda³, ¿e wa¿ne, abyœmy "wszyscy budowali wokó³ szczepieñ atmosferê zgody".

- Jesteœmy otwarci na dyskusje dotycz¹ce modyfikacji programu szczepieñ. Od pocz¹tku budujemy atmosferê dialogu - przekonywa³.

Football news:

Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League