Poland

Niech samba trwa

Pi³ka rêczna

Rafa³ Przybylski w starciu z Brazylijczykami

Rafa³ Przybylski w starciu z Brazylijczykami

POOL/AFP, Khaled Elfiqi

Polacy zaczynaj¹ dziœ w Egipcie walkê o æwieræfina³ mistrzostw œwiata. Rywalami Urugwajczycy, Wêgrzy i Niemcy. To gra o najwiêkszy sukces od lat.

Podopieczni Patryka Rombla w meczu z Brazylijczykami urz¹dzili sobie karnawa³ i zatañczyli sambê: czuli rytm, pilnowali kroków, nikt nie depta³ nikomu po palcach, wszyscy b³yskawicznie przemieszczali siê po parkiecie. Wykorzystali b³êdy rywali i choæ sami te¿ siê mylili, to podczas egipskiego turnieju dojrzewaj¹ z meczu na mecz, z minuty na minutê.

W ¿adnym z pierwszych trzech spotkañ Polacy nie byli faworytami, zaczynali mistrzostwa jako outsiderzy. Cztery lata temu, kiedy zgas³y gwiazdy kadry Bogdana Wenty i przysz³o szukaæ nastêpców, zajêliœmy na mundialu 17. miejsce. Dwa kolejne wielkie turnieje ogl¹daliœmy w domu, rok temu zespó³ Rombla przegra³ w Szwecji wszystkie mecze. Dziœ Polacy maj¹ na rozk³adzie wicemistrzów Afryki i dziewi¹t¹ dru¿ynê œwiata oraz apetyt na wiêcej.

Rombel obj¹³ kadrê w lutym 2019 roku, a jego cierpliwa praca zaczyna przynosiæ efekty. W ci¹gu kilku dni Polacy wygrali wiêcej ni¿ przez cztery lata. Chodzi nie tylko o rzeczy wymierne, czyli awanse i punkty, ale tak¿e o szacunek. Mecz z Brazylijczykami obejrza³o w internecie 650 tys. widzów, czyli prawie dwa razy wiêcej ni¿ otwieraj¹ce turniej spotkanie przeciwko Tunezyjczykom.

– Próbujê ograniczaæ kontakt z zewnêtrznym œwiatem, a o tym, co dzieje siê w Polsce, mówi¹ mi koledzy ze sztabu. Dobrze, ¿e zainteresowanie roœnie, ale najwa¿niejsza jest praca – podkreœla selekcjoner w rozmowie z „Rz". Rombel po spotkaniu z Brazylijczykami poszed³ spaæ o trzeciej nad ranem, bo chcia³ jeszcze raz obejrzeæ mecz. Kawê pije tylko dla towarzystwa, wiêc w przytomnoœci trzyma³a go prawdopodobnie adrenalina.

37-letni Rombel zapewnia, ¿e zaleg³oœci odeœpi w lutym, ale trudno mu wierzyæ. Ta³ant Dujszebajew, który by³ kiedyœ w kadrze jego prze³o¿onym, mówi, ¿e Rombel to pracoholik. – Ca³y czas jeŸdzi po kraju, odwiedza kluby i uk³ada plany dla szkó³ mistrzostwa sportowego. To czarna, niewidoczna praca, której wyniki przyjd¹ dopiero za kilka lat – wyjaœnia „Rz" Kirigiz.

– Nasza gra ca³y czas zmierza w kierunku, który mam w g³owie. Mo¿e zabrzmi to jak przechwa³ki, ale jestem pewien, ¿e mo¿emy graæ jeszcze lepiej – mówi Rombel.

Polacy fazê zasadnicz¹ zaczynaj¹ z dwoma punktami, bo zespo³y, które awansowa³y, zabra³y ze sob¹ zdobycze wywalczone w bezpoœrednich starciach. Dziœ graj¹ mecz-rozgrzewkê z Urugwajem, czyli trzeci¹ dru¿yn¹ mistrzostw Ameryki Po³udniowej i Centralnej, która debiutuje na mundialu.

Tamtejsza federacja ma tylko 1950 zarejestrowanych zawodników, a si³¹ dru¿yny jest doœwiadczenie trenera Jorge Botejara. Trzech jego podopiecznych gra w Hiszpanii, kilku innych wystêpowa³o w reprezentacji pi³ki rêcznej pla¿owej. Awans do drugiej rundy da³ Urugwajczykom walkower w meczu z Republik¹ Zielonego Przyl¹dka, której zespó³ zdziesi¹tkowa³ koronawirus.

Kolejny mecz – sobotni z Wêgrami – mo¿e otworzyæ Polakom drogê do najlepszej ósemki, ale gracze Istvana Gulyasa s¹ jedn¹ z rewelacji turnieju. Legenda tamtejszej pi³ki rêcznej, czyli Laszlo Nagy, jest dziœ cz³onkiem sztabu szkoleniowego, wiêc na parkiecie rozpychaj¹ siê jego nastêpcy, którzy marz¹ o pierwszym od 1997 roku podium wielkiej imprezy.

– Inwestuj¹ du¿o w pi³kê rêczn¹, bo to ich sport narodowy – mówi Dujszebajew, który by³ selekcjonerem Wêgrów w latach 2014–2016. – Dzieci w szkole maj¹ obowi¹zkowe zajêcia z pi³ki rêcznej, a kluby dostaj¹ pieni¹dze od firm, bo te wsparcie dla sportu mog¹ odpisaæ od podatku. Tamtejszy zwi¹zek od wielu lat wykonuje dobr¹ pracê, co widaæ po generacji zawodników z roczników 1996–1998, którzy zaczynaj¹ graæ w kadrze na naprawdê wysokim poziomie.

Niemcy, z którymi zmierzymy siê w poniedzia³ek, od lat maj¹ najmocniejsz¹ ligê. Gorzej z morale, bo czterech kadrowiczów zrezygnowa³o z mundialu w strachu przed koronawirusem, a siedmiu jest kontuzjowanych.

W 2007 roku to w³aœnie od wygranej z Niemcami zaczêliœmy marsz po srebro mundialu. Teraz stawk¹ mo¿e byæ æwieræfina³.

> 15.30 Urugwaj – Polska

> 18.00 Wêgry – Brazylia

> 20.30 Hiszpania – Niemcy

> 15.30 Urugwaj – Hiszpania

> 18.00 Polska – Wêgry

> 20.30 Niemcy – Brazylia

> 15.30 Brazylia – Urugwaj

> 18.00 Hiszpania – Wêgry

> 20.30 Polska – Niemcy ?

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7