Poland

Nie żyje Zygmunt Jerzy Nowak

Zmar³ aktor filmowy, teatralny i radiowy Zygmunt Jerzy Nowak. Mia³ 80 lat.

W 1968 ukoñczy³ studia na Wydziale Aktorskim Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej i Filmowej w £odzi. Wczeœniej w latach 1960-63 studiowa³ na Wydziale Operatorskim tej uczelni.

Wystêpowa³ we wroc³awskich teatrach: Wspó³czesnym i Polskim. W nastêpnych latach aktor teatrów: im. Wêgierki w Bia³ymstoku, Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, Popularnego w Warszawie, Dramatycznego w Warszawie, Szwedzka 2/4 w Warszawie, im. Bogus³awskiego w Kaliszu. Wystêpowa³ tak¿e w kabaretach: "Bon Ton" i "Dreptak".

Mia³ na koncie bardzo liczne role filmowe i teatralne, najbardziej znan¹ kreacj¹ jest postaæ Fabiana Bohatyrowicza z "Nad Niemnem".

O œmierci aktora poinformowa³ na FB Zwi¹zek Artystów Scen Polskich.

Pogrzeb Zygmunta Jerzego Nowaka odbêdzie siê 30 paŸdziernika o godz. 11.50, na Cmentarzu Bródnowskim. Poprzedzi go msza œw. w koœciele pw. œw. Wincentego (tzw. murowanym).

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it