Poland

Nie żyje profesor Jerzy Limon

Profesor Jerzy Limon, pomys³odawca, budowniczy i dyrektor Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego nie ¿yje.

W 1990 roku za³o¿y³ Fundacjê Theatrum Gedanense. Jego marzeniem by³a odbudowa teatru el¿bietañskiego w Gdañsku, którego istnienie odkry³ w angielskich archiwach. Budowa ruszy³a w 2011 r. Od 2014 r. nowoczesny budynek nawi¹zuj¹cy do londyñskiego Globe dzia³a i jest siedzib¹ m. in. Festiwalu Szekspirowskiego, który profesor Limon prowadzi³ od 1997 roku.

Czytaj tak¿e -  Jerzy Limon: Szekspir gardzi³ t³uszcz¹

By³ autorem wielu wspania³ych ksi¹¿ek, prozy, prac historycznych, arcydzie³em jest “Szekspir bez cenzury”.

Jako wybitny znawca Szekspira zosta³ kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know