Poland

Nie żyje polski pacjent ze szpitala w Plymouth

stock.adobe.com

W szpitalu w Plymouth zmar³ Polak, który - zgodnie z decyzj¹ s¹du - zosta³ od³¹czony od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie - poinformowa³a na Twitterze Krystyna Paw³owicz, sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego. Informacjê potwierdzi³a rodzina zmar³ego.

„Pan S³awek zmar³... Brak s³ów na to wszystko... Œwieæ Panie nad jego dusz¹, miej litoœæ za Jego udrêczone cia³o” - napisa³a Paw³owicz tu¿ po godz. 16.00. Kwadrans póŸniej informacjê potwierdzi³a Polska Agencja Prasowa, powo³uj¹c siê na rodzinê zmar³ego.

U mê¿czyzny, który od kilkunastu lat mieszka³ w Anglii, 6 listopada 2020 roku stwierdzono zawa³ i zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut. Brytyjscy lekarze uznali, ¿e u mê¿czyzny dosz³o do powa¿nego i trwa³ego uszkodzenia mózgu. Ich zdaniem w najlepszym interesie pacjenta le¿y wycofanie wszystkich zabiegów podtrzymuj¹cych ¿ycie.

W zesz³ym tygodniu pacjent szpitala w Plymouth zosta³ od³¹czony od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie, zgodnie z wol¹ ¿ony i dzieci p. S³awomira. Sprzeciwiali siê temu inni cz³onkowie jego rodziny: mieszkaj¹ce w Polsce matka i siostra oraz mieszkaj¹ce w Anglii druga siostra mê¿czyzny i jego siostrzenica. Twierdzi³y, ¿e bêd¹c katolikiem, nie chcia³by on, aby jego ¿ycie zosta³o zakoñczone.

W sprawie Polaka interweniowa³o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort zdecydowa³ o wydaniu paszportu dyplomatycznego i poleci³ jego przekazanie do Ambasady RP w Londynie celem objêcia pacjenta ochron¹ dyplomatyczn¹.

Football news:

Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid