Poland

Nie żyje dziennikarz TVP. Zginął w wypadku

Nie ¿yje Piotr Œwi¹c, dziennikarz TVP Gdañsk. Zgin¹³ w wypadku. Mia³ 54 lata

materia³y prasowe

Nie ¿yje Piotr Œwi¹c, dziennikarz i prezenter TVP Gdañsk. Zgin¹³ w wieczornym wypadku na drodze krajowej nr 20 pod Borczem na Pomorzu, podobnie jak kierowca pojazdu, z którym zderzy³ siê dziennikarz.

Do tragedii dosz³o wczoraj po godz. 22 na DK 20 na odcinku ¯ukowo - Koœcierzyna w okolicy miejscowoœci Borcz. Zderzy³y siê tam dwa samochody osobowe, w wyniku czego œmieræ ponios³y dwie osoby.

Na miejscu przez kilka godzin trwa³y czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia szczegó³owych okolicznoœci i przyczyny wypadku. Droga by³a zablokowana, a policjanci kierowali kierowców na objazdy.

Jedn¹ z ofiar wypadku jest Piotr Œwi¹c, dziennikarz TVP Gdañsk. Wczoraj wieczorem prezenter zd¹¿y³ jeszcze poprowadziæ o 21.30 ostatnie, pi¹tkowe wydanie Panoramy, lokalnego programu informacyjnego.

Piotr Œwi¹c od pocz¹tku swojej kariery dziennikarskiej zwi¹zany by³ z Trójmiastem. Ukoñczy³ studia na Wydziale Zarz¹dzania oraz Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdañskim. Od razu wiedzia³, ¿e chce byæ dziennikarzem. Koñczy³ szkolenia i sta¿e zagraniczne, m.in. w Niemczech (Radio Bremen).

Szybko przebi³ siê na lokalnym rynku, a potem by³ prowadz¹cym Wiadomoœci w TVP1 oraz gospodarzem porannego pasma ogólnopolskiego w TVP Info.

Od 1994 do 2001 roku by³ prezenterem studia oprawy TVP1. Przez wiele lat wspó³pracowa³ z TVP3 Gdañsk, tworz¹c i prowadz¹c takie programy, jak: Panorama, Forum Panoramy i Forum Gospodarcze. Prowadzi³ te¿ zajêcia ze studentami Uniwersytetu Gdañskiego.

Na swoim koncie ma nagrody i wyró¿nienia, m.in. Przegl¹du i Konkursu Oddzia³ów Terenowych TVP, jest laureatem "Ostrego Pióra" przyznawanego przez BCC, a tak¿e odznaczenia "Zas³u¿ony dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej". Czas wolny lubi³ spêdzaæ na Kaszubach.

"¯egnam wra¿liwego, ¿yczliwego, ciep³ego cz³owieka, rzetelnego dziennikarza poœwiêconego sprawom Trójmiasta i Pomorza" – napisa³ w mediach spo³ecznoœciowych wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought