Poland

Nie żyje bp Bogdan Wojtuś. Duchowny był zakażony koronawirusem

Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)/Krzysztof Mizera

W wieku 83 lat zmar³ bp Bogdan Wojtuœ, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieŸnieñskiej. Duchowny od soboty by³ hospitalizowany w zwi¹zku z zaka¿eniem koronawirusem.

Hierarcha zmar³ we wtorek w godzinach po³udniowych - poinformowa³a Archidiecezja GnieŸnieñska.

Duchowny od zesz³ej soboty by³ hospitalizowany, gdy¿ potwierdzono u niego obecnoœæ koronawirusa SARS-CoV-2. 

Bp Bogdan Wojtuœ urodzi³ siê 4 lipca 1937 roku w £¹sku Wielkim. W roku 1982 mianowano go rektorem Prymasowskiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w GnieŸnie, a w 1988 roku papie¿ Jan Pawe³ II prekonizowa³ duchownego biskupem pomocniczym archidiecezji gnieŸnieñskiej.

Termin pogrzebu bpa Wojtusia wci¹¿ nie jest znany. 

Football news:

Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid