Poland

Nie żyje aktor "Beverly Hills, 90210”. Miał 93 lata

Wikimedia Commons, Domena Publiczna

W wieku 93 lat zmar³ Peter Mark Richman, aktor znany miêdzy innymi z filmu "Pi¹tek trzynastego" i serialu "Beverly Hills, 90210”.

Peter Mark Richman urodzi³ siê w Filadelfii w 1927 roku. Zanim rozpocz¹³ karierê aktorsk¹, pracowa³ jako farmaceuta. W po³owie lat 50. wst¹pi³ do nowojorskiego Actor’s Studio, a jego pierwszym wystêpem w telewizji by³a niewielka rola w serialu „Suspence". PóŸniejszymi produkcjami, w których siê pojawi³ by³y miêdzy innymi "Alfred Hitchcock przedstawia", "Œcigany", "Strefa Mroku" czy „Bonanza”. W latach 60. i 70. Richman dosta³ bardziej istotn¹ rolê w „Cain’s Hundred” i popularnym sitcomie „Three’s Company”.

Aktor pojawi³ siê równie¿ w lubianych i cenionych seriach filmowych. Zobaczyæ go mo¿na by³o miêdzy innymi w „Nagiej Broni 2”, czy „Pi¹tku Trzynastego 8: Jason przejmuje Manhattan”. Wyst¹pi³ te¿ w „Dynastii”, „Beverly Hills, 90210”, czy „Star Trek: Nastêpne pokolenie”.

Richman znany by³ równie¿ ze swoich ról teatralnych. Pisa³ tak¿e swoje sztuki, w tym „Four Faces”, która zosta³a uznana przez krytyków.

Peter Mark Richman zmar³ w czwartek wieczorem w Kalifornii. Artysta mia³ ¿onê, piêcioro dzieci oraz szeœcioro wnucz¹t.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona