Poland

Nie wystarczy powiedzieć, że jest się niewłaściwym

Wniosek o zameldowanie powinien byæ przekazany niezw³ocznie, a nie dopiero po skardze na bezczynnoœæ.

W sierpniu 2020 r. do WSA w Bia³ymstoku wp³ynê³o kilkanaœcie skarg na bezczynnoœæ wojewody podlaskiego.

Jednym ze skar¿¹cych by³ Antoni Z. (dane zmienione). Jak pozostali autorzy skarg, zwróci³ siê do s¹du o zobowi¹zanie wojewody do wydania decyzji albo do zameldowania. Ale wojewoda jedynie poinformowa³, i¿ nie jest organem w³aœciwym. Nie móg³ te¿ przekazaæ wniosku organowi wykonawczemu gminy Grabówka, bo takiej nie ma. Mia³a powstaæ 1 stycznia 2015 r., ale rozporz¹dzenie w sprawie jej utworzenia zosta³o uchylone przez nowy rz¹d.

W odpowiedzi na skargê wojewoda powtórzy³, ¿e wskutek uchylenia rozporz¹dzenia o utworzeniu gminy Grabówka nie dosz³o do jej powstania. Natomiast w wyniku ponownej oceny podania zosta³o ono przekazane burmistrzowi gminy Supraœl, który we wrzeœniu 2020 r. wyda³ postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie zg³oszenia pobytu sta³ego w miejscu zamieszkania.

WSA umorzy³ postêpowanie o zobowi¹zanie wojewody do wydania w okreœlonym terminie aktu, interpretacji albo dokonania czynnoœci. Jednoczeœnie uzna³ jednak, ¿e by³ on bezczynny. Jeœli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest w sprawie niew³aœciwy, przekazuje je niezw³ocznie do w³aœciwego organu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Bk 120/20

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result