Poland

Nie tylko w Dniu Kobiet

Netflix proponuje nowy polski serial „Sexify” i warsztaty dla m³odych scenarzystek i producentek. 5 mln dolarów z funduszu Netfliksa na rzecz równoœci twórczej ma wesprzeæ kobiety z bran¿y filmowej.

Dzieñ Kobiet to œwiêto przebrzmia³e, trochê ju¿ niemodne. Takie rodem z socjalizmu: goŸdzik i poñczochy dla pañ z zak³adu pracy. Dziœ kobiety coraz mocniej walcz¹ o swoje prawa. I nie chodzi tylko o sprzeciw wobec mlestowaniu seksualnemu i #metoo. Tak¿e o równie prawa, równe zarobki na tych samych stanowiskach, równe ¿yciowe szanse.

Kino reaguje na te ruchy. Równie¿ Netflix, potentat na rynku streamingu i filmowej produkcji tu¿ przed 8 marca og³osi³, ¿e chce wesprzeæ kobiety z bran¿y filmowej. 5 milionów dolarów z nowopowsta³ego Funduszu Netflix na rzecz Równoœci Twórczej zostanie przeznaczonych na rozwój nowego pokolenia kobiet bran¿y filmowej.  Z pieniêdzy tych maj¹ byæ wspierane m.in. warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych scenarzystek czy producentek. 

Szefowie firmy od dawna staraj¹ siê wpieraæ kobiety filmu. Chwal¹ siê: Yalitza Aparicio, pierwsza nominowana do Oscara rdzenna Meksykanka wyst¹pi³a w Netfliksowym filmie „Roma”. Dla Netflixa pracowa³y: Gina Prince-Bythewood - pierwsza afroamerykañska re¿yserka filmu o superbohaterach czy Janet Mock -  transp³ciowa pisarka, re¿yserka i producentka. Wœród artystek wspó³pracuj¹cych z Netflixem s¹ równie¿ polskie re¿yserki: Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyñska, Anna Kazejak, Anna Jadowsk¹ czy Jagoda Szelc. Netflix planuje kolejne polskie produkcje, wiêc lista twórczyñ i aktorek, których talenty bêd¹ mogli poznaæ widzowie na ca³ym œwiecie, bêdzie stawa³a siê coraz d³u¿sza.

„Pasjonatki i nonkonformistki - wyraziste i charyzmatyczne. Polskie kobiety - re¿yserki, scenarzystki, operatorki i aktorki. Praca z nimi, zarówno z tymi doœwiadczonymi, jak i zdolnymi debiutantkami, za ka¿dym razem nadaje polskim produkcjom nowego rytmu i tempa. Nie chc¹ robiæ „letniego” kina, a ich talent i pracowitoœæ sprawia, ¿e na pewno jeszcze nie raz bêdziemy wspólnie tworzyæ kolejne lokalne treœci w Netflix.” - mówi Anna Nagler, która w Netflix odpowiada za lokalne seriale oryginalne w regionie CEE i Rosji i zapowiada premierê nowego polskiego serialu . „Sexify” to historiê trzech dziewczyn, które postanowi³y stworzyæ autorski start-up w ramach studenckiego projektu konkursowego. Ich projekt, tytu³owy Sexify, ma byæ rewolucj¹ w ¿yciu erotycznym. Za scenariusz i re¿yseriê odpowiadaj¹ Piotr Domalewski i Kalina Alabrudziñska. W rolach g³ównych wystêpuj¹ Aleksandra Skraba, Maria Sobociñska i Sandra Drzymalska. Producentem serialu jest Akson Studio.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored