Poland

Nie tylko szklany sufit

shutterstock

Kobiety w biznesie nie potrzebuj¹ przywilejów, wystarcz¹ im równe szanse. I zmiana mentalnoœci, na któr¹ jednak potrzeba czasu.

A¿ osiem na dziesiêæ polskich firm ma prezesa mê¿czyznê. W ostatnich latach statystyki poprawi³y siê symbolicznie. Im wiêksze przedsiêbiorstwo, tym mniej mened¿erek.

A przecie¿ korporacje tak du¿o mówi¹ o potrzebie równouprawnienia.

Problem dobrze pokazuj¹ te¿ badania przeprowadzone wœród spó³ek gie³dowych, czyli takich, które powinny œwieciæ przyk³adem, równie¿ jeœli chodzi o ³ad korporacyjny. Udzia³ kobiet w zarz¹dach i radach nadzorczych to ³¹cznie kilkanaœcie procent. W ci¹gu dekady wzrós³ o zaledwie kilka punktów. Jeœli takie tempo siê utrzyma, dojœcie kobiet do poziomu 50 proc. zajmie prawie... 100 lat.

Czytaj tak¿e: Kobietom w biznesie wci¹¿ pod górkê

Na problem mo¿na spojrzeæ z wielu stron, m.in. socjologicznej i stricte ekonomicznej. Zaczynaj¹c od ostatniej: ró¿norodnoœæ to nie tylko kwestia wizerunku. Ona naprawdê siê op³aca. Badania miêdzynarodowe potwierdzaj¹ zwi¹zek pomiêdzy wiêksz¹ ró¿norodnoœci¹ we w³adzach spó³ek a ich lepszymi wynikami i ni¿szym ryzykiem. Takie same wnioski p³yn¹ z najnowszego badania CFA Society Poland dotycz¹cego polskich firm.

Problem z ró¿norodnoœci¹ na rynku pracy jest du¿o szerszy i nie dotyczy tylko stanowisk mened¿erskich. Kobiety od lat zarabiaj¹ mniej ni¿ mê¿czyŸni na tych samych stanowiskach. Nie mo¿na tego t³umaczyæ gorszymi kompetencjami. W niemal ca³ej Unii wœród osób z wy¿szym wykszta³ceniem dominuj¹ kobiety. Polska nie jest wyj¹tkiem. Co wiêcej, ró¿nica ta jest u nas wy¿sza ni¿ œrednia dla UE. Gdzie le¿y wiêc problem?

Jest du¿o g³êbszy, ni¿ mog³oby siê wydawaæ na pierwszy rzut oka. Zdecydowana wiêkszoœæ kobiet nigdy nie awansuje na wysokie stanowiska nie dlatego, ¿e zderz¹ siê ze szklanym sufitem. One nawet nie podejm¹ tej próby. Ju¿ na starcie celuj¹ ni¿ej, w Polsce nadal bowiem dominuje stereotypowe myœlenie o roli kobiet w ekosystemie spo³eczno-ekonomicznym. Brakuje te¿ zachêt systemowych, które wspiera³yby panie na rynku pracy i dawa³y poczucie, ¿e warto w siebie inwestowaæ. Odleg³e miejsce Polski w indeksie, który opracowuje Europejski Instytut ds. Równoœci Kobiet i Mê¿czyzn, nie jest kwesti¹ przypadku i wynika z du¿ego obci¹¿enia Polek obowi¹zkami opiekuñczymi.

Naiwnoœci¹ by³oby s¹dziæ, ¿e sytuacja szybko siê poprawi. Szeroko rozumiana ró¿norodnoœæ – ujmuj¹c rzecz dyplomatycznie – priorytetem rz¹du nie jest. I tak np. zamiast systemowych rozwi¹zañ, które pomaga³yby ³¹czyæ pracê zawodow¹ z wychowywaniem dzieci, mamy program 500+, który przyczyni³ siê do spadku aktywnoœci zawodowej kobiet.

Ale ¿eby nie by³o zbyt pesymistycznie: w Polce jest du¿o niesamowitych kobiet, które prowadz¹ w³asne biznesy i przebijaj¹ siê przez szklany sufit. Jak co roku 8 marca przedstawiamy wschodz¹ce gwiazdy biznesu i trzymamy za nie kciuki.

Kobiety nie potrzebuj¹ przywilejów. Wystarcz¹ równe – nie tylko w teorii – szanse. Systemowe rozwi¹zania wspieraj¹ce rodziny, dobra jakoœæ procesów rekrutacyjnych oraz przejrzyste procedury awansu. I zmiana mentalnoœci, na któr¹ trzeba czasu. Jedna z moich rozmówczyñ, którym uda³o siê przebiæ szklany sufit, zawiesi³a nad biurkiem cytat z Michelle Obamy: „Rób to, co uwa¿asz za stosowne. I tak zawsze znajdzie siê ktoœ, kto uwa¿a inaczej".

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?