Poland

Nie tylko klasy I-III wracają w poniedziałek do nauki stacjonarnej

Od poniedzia³ku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracaj¹ do nauczania w szkole, ale nie tylko oni.

Okazuje siê, ¿e równie¿ uczniowie szkó³ specjalnych maj¹ wróciæ do nauczania stacjonarnego.

Jak informuje MEN, od 18 stycznia br. do szko³y wracaj¹ uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych specjalnych, w tym funkcjonuj¹cych w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo³ecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkó³ podstawowych specjalnych w zakresie dotycz¹cym klas IV-VIII, szkó³ ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonuj¹cych w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo³ecznej oraz oœrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decyduj¹ o trybie nauczania i prowadzenia zajêæ.

Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie bêdzie dotyczy³o szkó³ podstawowych specjalnych i szkó³ ponadpodstawowych specjalnych funkcjonuj¹cych w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii ze wzglêdu na specyfikê ich dzia³ania.

Czytaj tak¿e: Czarnek mówi, którzy uczniowie mog¹ wróciæ do szko³y w lutym

Od poniedzia³ku, 18 stycznia br. szko³y i placówki prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mog¹ prowadziæ kszta³cenie praktyczne z zachowaniem re¿imu sanitarnego, w okreœlonych warunkach organizacyjnych.

Zajêcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mog¹ byæ prowadzone w grupach umo¿liwiaj¹cych zachowanie dystansu spo³ecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczaj¹cym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, centrów kszta³cenia zawodowego oraz placówek kszta³cenia ustawicznego realizuj¹cych praktyczn¹ naukê zawodu w ramach kszta³cenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad w³aœciwych dla zak³adów pracy mo¿liwe bêdzie tak¿e prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê nie podlegaj¹ ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie bran¿owych szkó³ I stopnia, bêd¹cy m³odocianymi pracownikami, nadal mog¹ odbywaæ praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie wystêpuj¹ zdarzenia, które ze wzglêdu na aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ mog¹ zagroziæ ich zdrowiu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7