Poland

Nie tylko jawność jest pod ochroną

Trzeba szanowaæ wszystkie chronione wartoœci – mówi Aleksander Stêpkowski, rzecznik prasowy S¹du Najwy¿szego.

Czy opinia publiczna powinna mieæ narzêdzia poznania, jak sprawuje siê w³adzê i jak s¹ wydawane publiczne œrodki?

To chyba oczywiste. Opinia publiczna musi dysponowaæ narzêdziami skutecznej kontroli spo³ecznej nad w³adz¹. Trochê dziwiê siê, ¿e pan redaktor o to pyta...

Gdzie wiêc jest granica? Czego ujawniaæ siê nie powinno?

Dbaj¹c o jawnoœæ ¿ycia publicznego, nale¿y szanowaæ inne chronione wartoœci. Wa¿yæ je. Musz¹ byæ jednoczeœnie realizowane w mo¿liwie najszerszym zakresie w warunkach spo³ecznych. Chronione musz¹ byæ wszystkie jednoczeœnie, st¹d konieczne ograniczenia. Nade wszystko ochrona ¿ycia prywatnego osób, które nie pe³ni¹ funkcji publicznych. ¯ycie spo³eczne oznacza nieustanne interakcje, dlatego d¹¿enie do zapewnienia transparencji dzia³añ osób publicznych czêsto wchodzi w konflikt z koniecznoœci¹ zapewnienia poszanowania prywatnoœci tych, którzy nie pe³ni¹ funkcji publicznych.

Ale istnieje te¿ pewna sfera prywatnoœci samych osób publicznych, która – choæ zacznie ograniczona – wci¹¿ powinna byæ pod ochron¹ prawa. WeŸmy np. sêdziów – bez w¹tpienia ich dzia³ania musz¹ byæ jawne, ale czy powinno to oznaczaæ koniecznoœæ ujawnienia adresów ich mieszkañ s³u¿bowych (dodatkowo uzasadnione koniecznoœci¹ jawnoœci maj¹tku publicznego)? Przecie¿ to zaproszenie do nêkania sêdziów.

Skarga pierwszej prezes SN do TK ws. ustawy o dostêpie do informacji publicznej g³osi, ¿e ustawowe pojêcia s¹ niedookreœlone i bezzasadnie poszerza siê ich znaczenie. Nie wyjaœniaj¹ ich doktryna i orzecznictwo?

Wyjaœniaj¹, czêsto mocno je rozszerzaj¹c. Zale¿y to od przyjêtej perspektywy. Gdy osoba, która siê koncentruje na jawnoœci ¿ycia publicznego, czyta ustawê, sk³onna jest nie doceniaæ innych wartoœci.

Zastanawia siê, jak ograniczyæ sfery, w których mo¿na ukryæ informacje rzeczywiœcie wa¿ne dla opinii publicznej. Ale przy okazji czêsto narusza prywatnoœæ osób, którym nale¿y siê jej ochrona.

Poda pan przyk³ady takich niedopuszczalnych pytañ kierowanych do SN?

Zmuszono nas do podania nazwisk pracowników korzystaj¹cych z miejsc parkingowych w SN niezale¿nie od zajmowanego stanowiska. Regularnie wp³ywaj¹ wnioski dotycz¹ce wysokoœci wynagrodzeñ, edukacji (ukoñczonych szkó³, ocen z przedmiotów) lub powi¹zañ rodzinnych zwyk³ych pracowników sekretariatów prezesów lub wydzia³ów, ale te¿ specjalistów w Zespole ds. Korespondencji lub pracowników Biura Administracyjnego.

Czy samo zaskar¿enie ustawy wp³ynê³o na to, jak teraz SN postêpuje z wnioskami?

Nie wp³ynê³o i nie mo¿e wp³yn¹æ. Zasada domniemania konstytucyjnoœci ustaw sprawia, ¿e samo z³o¿enie wniosku do TK nie wp³ywa na skutecznoœæ ustawy, w tym na zakres, w jakim realizowane s¹ wnioski o dostêp do informacji publicznej w SN.

Nie boi siê pan, ¿e sama skarga spowoduje, i¿ inne instytucje poczekaj¹ z odpowiedziami a¿ do wyroku TK?

Sam wniosek nie mo¿e mieæ tego skutku. Ustawa przewiduje krótkie terminy, a wniosek ich nie dotyczy i nie wp³ywa na obowi¹zywanie ustawy. Oczywiœcie, fantazyjne tezy, które formu³uj¹ i nag³aœniaj¹ publicyœci, mog¹ zainspirowaæ do uników, jednak nie maj¹ one podstaw we wniosku pierwszej prezes SN.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation