Poland

Nie taki zły kwartał dla banków

Banki

Spadek wyniku odsetkowego i wzrost odpisów kredytowych uderzy³y w zyski kredytodawców w III kwartale. W kolejnych kluczowy bêdzie wp³yw pandemii oraz sp³acalnoœæ kredytów.

Dziesiêæ banków z GPW mia³o w III kwartale ³¹cznie 2,08 mld z³ zysku netto, o 45 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej, ale o 48 proc. wiêcej ni¿ w II kwartale – wynika z prognoz zebranych przez „Rzeczpospolit¹".

Przychody pod presj¹

Niemal wszystkie banki zanotowa³y pogorszenie wyników w porównaniu z ubieg³ym rokiem. W najwiêkszym stopniu zyski spad³y w bankach frankowych. W mBanku mog³y siê zmniejszyæ o blisko 80 proc. (do 80 mln z³) ze wzglêdu na kolejne du¿e odpisy frankowe. Ten sam czynnik odpowiada za oczekiwany spadek o prawie 70 proc. zysku Millennium (do 61 mln z³). W stosunku do swoich aktywów mniejszy portfel hipotek frankowych ma Santander, ale i jego wynik prawdopodobnie ucierpia³ z powodu wy¿szych rezerw i spad³ wed³ug prognoz o 57 proc. (do oko³o 300 mln z³). W Aliorze i Pekao zyski rok do roku mog³y spaœæ po oko³o 46 proc. (odpowiednio do 68 mln z³ i 360 mln z³), w PKO BP zaœ o 42 proc. (do 710 mln z³). Najmniejsze tempo pogorszenia zysków zanotowaæ mog¹ ING BSK (23 proc.) i Handlowy (15 proc.), odpowiednio do 318 mln z³ i 97 mln z³. W gronie banków notuj¹cych spadek zysków wyj¹tek stanowi BNP Paribas, który móg³ poprawiæ wynik netto o blisko 60 proc., bo rok temu by³ on jeszcze obci¹¿ony zwiêkszonymi kosztami fuzji.

Jedynym bankiem notuj¹cym straty (trwa to nieprzerwanie od 16 kwarta³ów) jest Getin Noble Bank, który wed³ug wstêpnych i nielicznych prognoz móg³ mieæ teraz 96 mln z³ straty netto, czyli podobnie jak rok temu.

Zwiêkszenie zarobku analizowanej dziesi¹tki o prawie po³owê wobec II kwarta³u wynika z oczekiwanej poprawy rezultatu Aliora, który mia³ wtedy a¿ 585 mln z³ straty. Dodatkowo strata Getin Noble Banku powinna byæ teraz mniejsza ni¿ ostatnio (blisko 250 mln z³). Gdyby wy³¹czyæ tê dwójkê z naszego zestawienia i porównaæ wyniki tylko oœmiu rentownych w II kwartale banków, ich ³¹czny zysk w III kwartale wyniós³by 2,1 mld z³, czyli obni¿y³by siê o 6 proc.

Jednym z g³ównych powodów pogorszenia wyników jest s³aboœæ wyniku odsetkowego, który odpowiada za 70 proc. przychodów sektora. To efekt ciêcia wiosn¹ stóp procentowych do 0,1 proc. z 1,5 proc. W III kwartale dziesiêæ banków mia³o ³¹cznie 9,55 mld z³ wyniku z odsetek, czyli mniej o 12 proc. ni¿ rok temu i o 6 proc. ni¿ w poprzednim kwartale. Z danych KNF wynika, ¿e ten rezultat ca³ego sektora w sierpniu wyniós³ 3,7 mld z³, tyle samo co w lipcu, czyli wyhamowa³a trwaj¹ca od wiosny tendencja zni¿kowa.

Wynik z op³at i prowizji stanowi 21 proc. przychodów sektora i ostatnio wypad³ nieŸle. Dziesi¹tka najwiêkszych banków z GPW zanotowa³a w III kwartale 3,52 mld z³, czyli tyle samo co rok temu i o 5 proc. wiêcej ni¿ w II kwartale. Zdaniem bankowców pozytywny trend bêdzie w tym zakresie kontynuowany.

Koszty dzia³ania analizowanej grupy wynios³y 6,19 mld z³, czyli spad³y rok do roku o 4 proc. i by³y identyczne jak w poprzednim kwartale. Trudno w tym zakresie oczekiwaæ du¿ych zmian, banki próbuj¹ ci¹æ wydatki, redukuj¹c liczbê oddzia³ów i etatów, ale jednoczeœnie musz¹ sporo inwestowaæ w IT, rosn¹ te¿ koszty regulacyjne (w tym g³ównie op³aty na BFG).

Zadecyduj¹ odpisy

Wiêksze znaczenie dla wyników bran¿y bêdzie mia³o to, co wydarzy siê z odpisami kredytowymi. Z prognoz wynika, ¿e saldo odpisów dziesiêciu banków wynios³o w III kwartale 2,93 mld z³, czyli o 43 proc. wiêcej ni¿ rok temu, ale o 25 proc. mniej ni¿ w II kwartale. Wzrost rok do roku wynika g³ównie z rezerw modelowych na pandemiê i kolejnych rezerw na franki (rok temu pierwsze rezerwy na ryzyko prawne pojawi³y siê dopiero w IV kwartale), a spadek w porównaniu z II kwarta³em wynika z wysokiej wartoœci tych rezerw w tamtym okresie, co by³o spowodowane konserwatywnym podejœciem banków do pandemii.

Poza tym w III kwartale poprawi³y siê perspektywy makroekonomiczne, choæ ostatnie przyspieszenie rozwoju pandemii znowu przynosi bardziej pesymistyczne prognozy dotycz¹ce PKB czy stopy bezrobocia, co mo¿e spowodowaæ wiêksze odpisy w IV kwartale, w którym zarz¹dy zwykle bardziej skrupulatnie podchodz¹ do rezerw. – Jeœli aktualne projekcje makroekonomiczne siê utrzymaj¹, covidowe odpisy mog¹ byæ podobne jak w poprzednich okresach. One nie dotycz¹ poszczególnych klientów, bo ich sytuacja wci¹¿ jest niez³a, s¹ to rezerwy modelowe. Niepewnoœæ w ich zakresie jest jednak du¿a – mówi³ niedawno „Rz" Rafa³ Koz³owski, wiceprezes PKO BP.

Oprócz prognoz makroekonomicznych wp³yw na wysokoœæ odpisów sektora bêd¹ mia³y te¿ sprawy frankowe. Rosn¹ca liczba negatywnych wyroków s¹dowych skutkuje wzrostem rezerw na ryzyko prawne. Tym bardziej ¿e pokrycie rezerwami w tym zakresie jest w sektorze niskie.

Jeœli banki nie bêd¹ mog³y wyp³aciæ dywidend z zysku za 2020 r., mog¹ byæ bardziej sk³onne do zwiêkszenia rezerw obci¹¿aj¹cych ten rok. Skoro nie mog¹ wyp³aciæ dywidendy, to nie ma sensu „ratowaæ" wyniku za 2020 r., a mo¿na oczyœciæ przedpole do wyniku za 2021 r. Odpisy to du¿a niewiadoma, ich wysokoœæ zale¿eæ bêdzie te¿ od rozwoju pandemii. Teraz wiêksze jest ryzyko, ¿e bêd¹ ros³y w porównaniu z III kwarta³em – oceniaj¹ eksperci.

£ukasz Jañczak analityk, Ipopema Securities

Ostatnie dane miesiêczne KNF wskazywa³y na stabilizacjê wyniku odsetkowego sektora i choæ nale¿y podchodziæ do nich z ostro¿noœci¹, to prawdopodobnie do³ek pod wzglêdem tego rezultatu przypad³ na III kwarta³. W ostatnich trzech miesi¹cach roku mo¿e byæ stabilizacja lub lekki wzrost. Do³ek wyniku z op³at i prowizji przypad³ na II kwarta³, gdy z powodu lockdownu dosz³o do spadku aktywnoœci klientów, zmala³y te¿ aktywa pod zarz¹dzaniem. W ostatnich miesi¹cach sytuacja siê odwróci³a, poza tym banki podnosz¹ op³aty i prowizje, szukaj¹c dodatkowego zarobku w obliczu niskich stóp procentowych, wiêc zak³adam dalsz¹ poprawê tego rezultatu.

Football news:

Farewell to Maradona in Argentina: there were only relatives, buried next to their parents
Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar