Poland

Nie tak łatwo pozbyć się radnego

Rada gminy

Adobe Stock

Ochrony rajcy samorz¹dowego nie mo¿na obchodziæ. Na jego zwolnienie musi siê zgodziæ rada do której zosta³ wybrany.

Jeœli pracodawca zwolni radnego bez zgody rady, to s¹d pracy powinien go przywróciæ do pracy, a nie zas¹dzaæ tylko odszkodowanie.

Tego wymaga zasada zaufania obywateli do pañstwa. Nie po to stworzono ochronê radnego, aby by³a obchodzona – to sedno najnowszego wyroku zapad³ego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych S¹du Najwy¿szego.

Redukcja etatów

Skargê nadzwyczajn¹ z³o¿y³ prokurator generalny w obronie Krzysztofa K., inspektora BHP w Miejskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim i do niedawna radnego w tym mieœcie. Prezes tej spó³ki, najwyraŸniej skonfliktowany z radnym, wykorzysta³ (co wprost powiedzia³a radczyni tej spó³ki przed SN) wybory, a dok³adniej moment, kiedy Krzysztof K. zosta³ ju¿ wybrany na nastêpn¹ kadencjê, ale jeszcze by³ przed œlubowaniem, by wypowiedzieæ mu umowê z powodu redukcji etatów zwi¹zan¹ z rzekom¹ reorganizacj¹ firmy.

S¹d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim przywróci³ radnego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jednak miejscowy S¹d Okrêgowy zmieni³ wyrok i zas¹dzi³ mu tylko odszkodowanie, mimo ¿e z dziesiêciu przyczyn zwolnienia podanych przez spó³kê tylko jedna by³a, w ocenie SO, uzasadniona, tj. niemo¿noœæ dalszego zatrudnienia Krzysztofa K. na dotychczasowym stanowisku na ca³y etat i brak wolnego stanowiska odpowiadaj¹cego jego kwalifikacjom.

Powszechny mechanizm

Od tego wyroku skargê nadzwyczajn¹ wniós³ prokurator generalny.

– Ten konflikt zacz¹³ narastaæ, kiedy zosta³em wybrany na radnego, a prezes spó³ki nie zosta³ wybrany – mówi³ przed SN Krzysztof K., teraz ju¿ by³y radny. – A jak chce siê pracownika wyrzuciæ z pracy, to pretekst siê znajdzie. Najczêœciej zaczyna siê od zmiany schematu organizacyjnego. Przez to przez piêæ lat jestem bez pracy i mam rok do emerytury oraz zrujnowane zdrowie.

Z kolei pe³nomocnik pozwanej spó³ki radca prawny Anna Szmitka wskazywa³a, ¿e to udzia³owcy spó³ki zadecydowali o redukcji etatów, a Krzysztof K. nie chcia³ przyj¹æ 1/4 starego etatu ani podobnych propozycji. Podnosi³a, ¿e zwolnienie nie by³o zwi¹zane z polityk¹, sam radny czêsto bywa³ na urlopach, a ochrona dzia³acza zwi¹zkowego nie jest absolutna, nie mo¿e prowadziæ do uprzywilejowania pracownika.

Zaufanie do pañstwa

Co do braku podstaw do uprzywilejowania radnego, SN siê z tym zgodzi³. Jednak – jak mówi³ w uzasadnieniu wyroku sêdzia SN Adam Redzik – jeœli wprowadziliœmy jasn¹ i sensown¹ ochronê dla radnego przed zwolnieniem, to jest ona po to, aby nie dochodzi³o do sytuacji, ¿e z powodu jakichœ ró¿nic politycznych miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ zosta³a ona naruszona, gdy¿ to podwa¿a konstytucyjn¹ zasadê zaufania obywateli do pañstwa.

SN nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e restrukturyzacja spó³ki nie by³a jedynym powodem zwolnienia radnego (zreszt¹ prezes spó³ki mia³ sprawê karn¹, w której stwierdzono naruszenie praw pracownika, ale s¹d warunkowo umorzy³ postêpowanie). Poza tym spó³ka liczy³a prawie 100 pracowników, wiêc z pewnoœci¹ dla radnego znalaz³aby siê praca. Zreszt¹ przez kilka miesiêcy pracowa³ on na innym stanowisku.

W tej sytuacji s¹d, nawet gdy pracownik ¿¹da przywrócenia do pracy, nie powinien poprzestaæ na zas¹dzeniu mu odszkodowania, ale winien go do pracy przywróciæ – wskaza³ sêdzia.

W efekcie wyroku SN moc ma wyrok s¹du rejonowego przywracaj¹cy Krzysztofa K. do pracy. Problem w tym, co zaznaczy³ sêdzia Redzik, ¿e ta firma jest w likwidacji i nie zatrudnia pracowników, a pracami na rzecz miasta zajmuje siê dziœ ju¿ inna spó³ka.

Sygnatura akt: I NSNp 3/20

Artur Rycak adwokat z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Po wyroku SN stwierdzaj¹cym, ¿e pracownik – radny gminy zosta³ przywrócony po kilku latach do pracy, ma on prawo na podstawie art. 47 kodeksu pracy dochodziæ od pracodawcy wynagrodzenia za ca³y okres pozostawania bez pracy jako zatrudniony podlegaj¹cy szczególnej ochronie trwa³oœci stosunku pracy. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie mo¿e byæ ograniczone. Dlatego bardzo czêsto w pozwie, w którym zwolniony domaga siê przywrócenia, zawarte jest dodatkowe roszczenie o to wynagrodzenie i s¹d, przywracaj¹c pracownika, jednoczeœnie zas¹dza to wynagrodzenie. Je¿eli bezprawnie zwolniony nie dochodzi³ tego wynagrodzenia do tej pory, zawsze mo¿e wnieœæ nowe powództwo o wynagrodzenie za czas procesu, podczas którego kwestionowa³ prawid³owoœæ zwolnienia.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro