Poland

Nie mają tak dobrze, jak koledzy na Śląsku. Grożą strajkiem

Kopalnia w Be³chatowie

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Jesteœmy ignorowani przez prezesa energetycznej grupy i przez polski rz¹d – alarmuj¹ zwi¹zkowcy z kopalni wêgla brunatnego w Be³chatowie.

Górnicy z kopalñ wêgla brunatnego nie maj¹ tak dobrze, jak ich koledzy na Œl¹sku, którzy wywalczyli sobie we wrzeœniu rz¹dow¹ obietnicê pracy a¿ do emerytury. Po og³oszeniu przez Polsk¹ Grupê Energetyczn¹ nowej strategii, zak³adaj¹cej osi¹gniêcie przez ni¹ neutralnoœci klimatycznej do 2050 r., dzia³aj¹ce w grupie górnicze zwi¹zki zawodowe gro¿¹ strajkiem.

– Us³yszeliœmy w mediach, ¿e prezes PGE chce do koñca 2021 r. pozbyæ siê aktywów wêglowych. A my nie wiemy nic na temat tego, jak ten proces ma wygl¹daæ – t³umaczy Ryszard Fryœ, szef Solidarnoœci w kopalni wêgla brunatnego Be³chatów. – Czujemy siê ignorowani przez prezesa PGE i przez polski rz¹d. Ale wiadomo, ¿e Be³chatów to nie tyle g³osów wyborczych co Œl¹sk – dodaje.

Narastaj¹cy konflikt

Sytuacja w PGE jest napiêta ju¿ od d³u¿szego czasu, a og³oszenie zielonej strategii dodatkowo zaostrzy³o konflikt. Zwi¹zkowcy alarmuj¹, ¿e nowa strategia nie by³a z nimi wczeœniej konsultowana. Zarz¹d przedstawi³ j¹ dziennikarzom w ubieg³ym tygodniu, a wideokonferencjê ze zwi¹zkami zaplanowa³ na 26 paŸdziernika. Komitet protestacyjno-strajkowy wezwa³ do bojkotu konferencji.

– Jesteœmy otwarci na rozmowy i na zmiany w grupie, o ile s¹ korzystne dla pracowników. Natomiast zarz¹d nie traktuje nas powa¿nie, dlatego przygotowujemy siê do strajku – zapowiada Fryœ.

Z tymi zarzutami nie zgadza siê PGE, która przekonuje, ¿e ca³y czas prowadzi dialog ze zwi¹zkowcami, a kierunki rozwoju grupy by³y im sygnalizowane wiele razy. – Wszystkie tematy poruszone w strategii by³y dyskutowane ze stron¹ spo³eczn¹, m.in. na spotkaniu jeszcze w maju. Kwestie maj¹ce znaczenie dla ca³ej grupy by³y i nadal s¹ omawiane na ró¿nych forach przy udziale zarz¹du PGE oraz np. zarz¹dów spó³ek z grupy zarówno od strony dzia³añ ju¿ podjêtych, jak i planów na przysz³oœæ – zapewnia biuro prasowe PGE.

Nie tylko Be³chatów

Be³chatowski kompleks energetyczny odpowiada za 20 proc. energii elektrycznej produkowanej w kraju. W sumie z wêgla brunatnego produkuje siê w Polsce oko³o 26 proc. energii, podczas gdy z wêgla kamiennego, wydobywanego w kopalniach g³êbinowych, niemal 50 proc. O swoje upominaj¹ siê nie tylko górnicy z Be³chatowa, ale te¿ z nale¿¹cej do PGE kopalni Turów w Bogatyni, a tak¿e pracownicy Zespo³u Elektrowni P¹tnów–Adamów–Konin, który ma zlikwidowaæ swoje aktywa wêglowe najpóŸniej w 2030 r.

– Decyzja ZE PAK oznacza, ¿e ludzie pracuj¹cy dziœ w kopalniach i elektrowniach spalaj¹cych wêgiel brunatny bêd¹ musieli zmieniæ swoje ¿ycie. Potrzebujemy rz¹dowego programu dla pracowników, np. emerytur pomostowych, by pomóc tym osobom, które nie bêd¹ mog³y odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci – mówi³ Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie podczas pi¹tkowego posiedzenia dwóch parlamentarnych zespo³ów: Wielkopolski i ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Wielkopolska Wschodnia jako pierwszy polski górniczy region zadeklarowa³a osi¹gniêcie neutralnoœci klimatycznej do 2040 r.

– Rz¹d zawar³ ju¿ porozumienie z górnikami na Œl¹sku, ale nie mo¿e byæ tak, ¿e zapewnia dobre warunki tylko jednej grupie, a pozosta³ych górników zostawia na marginesie – skwitowa³ Sytek.

Z kolei rejon Bogatyni nie zosta³ nawet wziêty pod uwagê jako beneficjent pieniêdzy dla regionów górniczych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo kopalnia Turów chce funkcjonowaæ a¿ do wyczerpania z³ó¿, czyli do 2044 r. W Elektrowni Turów powstaje w³aœnie nowy blok wêglowy, który PGE uruchomi na pocz¹tku przysz³ego roku.

Gor¹cy kartofel

Jak dot¹d zarz¹d PGE unika³ jednoznacznych deklaracji, czy wybuduje kontrowersyjn¹ odkrywkê wêgla Z³oczew, która mia³aby przed³u¿yæ funkcjonowanie Elektrowni Be³chatów. Choæ nieoficjalnie w PGE od dawna s³ychaæ, ¿e budowa kopalni w sytuacji zaostrzaj¹cej siê unijnej polityki klimatycznej nie ma sensu, to z uwagi chocia¿by na oczekiwania zwi¹zkowców inwestycja nie zosta³a oficjalnie porzucona. Ostatecznie PGE przerzuci odpowiedzialnoœæ za los tego projektu na barki pañstwa. Plan grupy przewiduje bowiem wydzielenie aktywów wêglowych i przeniesienie ich do osobnej pañstwowej spó³ki. W ten sposób PGE bêdzie mog³a zrealizowaæ cel neutralnoœci klimatycznej, a likwidacj¹ kopalñ i energetyki opartej na wêglu zajmie siê pañstwo.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona