Poland

Nie fałszować bilansu korzyści z uczestnictwa Polski w UE

Opinie

Adobe Stock

W ubieg³ym tygodniu jeden z pos³ów Solidarnej Polski zasugerowa³ negatywny bilans cz³onkostwa Polski w UE.

Pose³ Solidarnej Polski przeciwstawi³ nap³yw bezpoœrednich œrodków z bud¿etu UE do Polski (440 mld z³) transferom zysków kapita³owych z Polski (760 mld z³), sugeruj¹c negatywny bilansu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej w wysokoœci ponad 320 mld z³ strat. Podkreœlam – by³ to pose³ partii rz¹dz¹cej.

Jest to nieuprawnione i wprowadzaj¹ce w b³¹d zestawienie, niew³aœciwie informuj¹ce o korzyœciach i kosztach uczestnictwa Polski w UE.

Jako ekonomista móg³bym napisaæ, ¿e przy za³o¿eniu sta³ej stopy transferu rosn¹ce transfery z Polski oznaczaj¹ po prostu rosn¹ce inwestycje w nasz kraj i s¹ w istocie symbolem naszego sukcesu.

Móg³bym powiedzieæ, ¿e przytoczone przez pos³a Pos³a zestawienie nie ma ¿adnego uzasadnienia, bo dotyczy kategorii zupe³nie odmiennych i nieporównywalnych – jak porównywanie deficytu bud¿etowego do deficytu p³atniczego albo œredniej pensji pracownika Orlenu do zysku Orlenu. Móg³bym te¿ pewnie przytoczyæ skomplikowane analizy empiryczne.

Zamiast tego opowiem historiê, która tu jest sednem i jest niezwykle wa¿na. I mo¿e wiêcej wyjaœni ona tym, którzy ekonomistami nie s¹ i mog¹ siê gubiæ w tym wszystkim.

Historia Petera

Peter jest Niemcem z Berlina. 15 lat temu po wejœciu Polski do EU przeprowadzi³ siê do naszego kraju. Trochê siê ba³, rozwa¿a³ w tym czasie te¿ Francjê, ale zaryzykowa³.

Peter ma dobry fach, który zdoby³ w dobrej szkole zawodowej w Niemczech. Naprawia stare szafy. Rocznie sprzedaje 20 szaf.

Peter ma kolegów z m³odoœci, którzy zostali w Niemczech, a oni z kolei maj¹ kilku kolegów w Holandii i Francji. Dlatego dziêki tym starym znajomoœciom rocznie piêæ szaf Peter sprzedaje za granicê.

Peter jest dobry w swoim fachu i dobrze mu siê wiedzie. W sumie zarabia 20 tys. z³otych miesiêcznie (240 tys. rocznie), a wiêc du¿o wiêcej ni¿ przeciêtny Polak, a nawet blisko tego, co zarabiaj¹ jego koledzy w Niemczech. Z tego 4 tys. oddaje miesiêcznie w podatkach, 5 tys. to sprzeda¿ za granicê.

Dziêki Peterowi Polska ma wiêkszy PKB o 240 tys. z³, wp³ywy do bud¿etu w wysokoœci 50 tys., no i eksport 60 tys. Peter nigdy tego nie mówi³, ale wie, ¿e jego koledzy z Polski podpatrzyli kiedyœ jego metodê pracy i teraz im te¿ lepiej siê wiedzie – lepiej zarabiaj¹, maj¹ klientów z zagranicy, ich praca ma coraz lepsz¹ reputacjê, choæ nie jest to ³atwo wymierzyæ.

Jednoczeœnie – o tym czêsto Peter rozmawia ze swoj¹ matk¹ i kolegami z Niemiec, którzy tego nie rozumiej¹ i mocno psiocz¹ – rz¹d niemiecki przesy³a rocznie Polsce miliardy euro ze swojego w³asnego bud¿etu.

Peter widzi je ze swojego balkonu. Jest nowa droga, stare miasto zosta³o wyremontowane, powsta³o przedszkole i plac zabaw dla dzieci.

Peter nie tylko dobrze zarabia, ale jak przyje¿d¿aj¹ do niego koledzy z Niemiec, to coraz bardziej im siê podoba i doceniaj¹ jego decyzjê, która wówczas by³a ryzykowna.

Ale jest coœ jeszcze: TRANSFER. Co roku w grudniu Peter wysy³a matce na œwiêta Bo¿ego Narodzenia 2 tys. euro, czyli 10 tys. z³otych. Te 10 tys. to niewiele przy 240 tys. dochodu, g³ównie wydawanych w Polsce, 50 tys. w podatkach i ZUS, 60 tys. w eksporcie.

Co straci³a Polska?

Ten TRANSFER to jednak problem, co coraz bardziej dostrzega Pose³. No bo jak to, Niemiec mo¿e wysy³aæ pieni¹dze kosztem naszego kraju? Pose³ unosi siê narodowym oburzeniem, a z jego Twittera wylewaj¹ siê patriotyczne posty.

Do³¹czaj¹ do niego inni. Wspólnie z Pos³em t³um organizuje manifestacjê pod balkonem Petera. Widaæ bia³o-czerwone flagi, flagi niektórych klubów i transparenty z napisami „Oddaj nam nasz TRANSFER", „Straszny TRANSFER", „Niemiec do domu" „Niemiec Raus, bo Niemiec to Zdrajca".

Peter patrzy najpierw zdziwiony, potem zasmucony, a gdy race siêgaj¹ jego okien – przestraszony. Po jakimœ czasie wysy³a wszystkie swoje oszczêdnoœci do domu, potem sprzedaje mieszkanie i inny maj¹tek i wraca do Berlina.

T³um wiwatuje: „Transfer, transfer – odzyskaliœmy nasz transfer!".

A Polska? Co straci³a Polska? Wyspiañski mia³ na to pytanie swoj¹ odpowiedŸ:

„Mia³eœ, chamie, z³oty róg,

mia³eœ, chamie, czapkê z piór,

osta³ ci siê ino sznur,

osta³ ci siê ino sznur".

Postscriptum. To prosta historia. Jak ka¿da taka metafora mo¿e byæ rozbita przez inn¹ metaforê.

Na przyk³ad ¿e Peter zapomnia³ dodaæ, ¿e z pieniêdzy p³yn¹cych do Polski z Niemiec czêœæ jest wydana na ekspertów niemieckich. Albo ¿e Peter to cz³owiek, a nie firma. Albo ¿e gdy Peter zacz¹³ robiæ szafy, ludzie przestali kupowaæ u jego s¹siada z Polski. Albo ¿e przedszkole wybudowane z pieniêdzy z Niemiec wcale nie jest takie ³adne i le¿y w ma³o dogodnym miejscu. Albo ¿e Peter czêœæ swojej pensji wydaje na swoj¹ ulubion¹ Currywurst, któr¹ kupuje w Berline, wiêc nie ca³y jego dochód zostaje w Polsce.

Ale to wszystko drobnostki, które istniej¹ tylko w kategoriach brutto. Ta prosta historia to historia prawdziwa.

Cezary Wójcik – profesor SGH. W przesz³oœci by³ doradc¹ prezesa NBP i ministra finansów i cz³onkiem rady makroekonomicznej.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years