Poland

Nie będzie Bodnara, nie będzie problemu

Wniosek rzecznika praw obywatelskich kwestionuj¹cy przejêcie Polska Press mo¿e sparali¿owaæ transakcjê na kilka lat. Ale te¿ zintensyfikowaæ procesy polityczne prowadz¹ce do pozbycia siê Adama Bodnara przez PiS.

Rzecznik praw obywatelskich, skar¿¹c zgodê prezesa UOKiK na przejêcie wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen, zmierza do zablokowania kontrowersyjnej transakcji. Uwa¿a, ¿e UOKiK, wydaj¹c zgodê na przejêcie, Ÿle oszacowa³ ryzyko, jakie niesie koncentracja w pañstwowym rêku czêœci rynku medialnego. ¯e mo¿e byæ zagro¿eniem dla pluralizmu mediów i wolnoœci s³owa. Trudno nie przyznaæ mu racji.

Sprawa nie jest jednak prosta. RPO ingeruje w proces biznesowy, który w³aœciwie zosta³ ju¿ sfinalizowany. A dwa podmioty dobrowolnie, kieruj¹c siê rachunkiem ekonomicznym, zgodzi³y siê na transakcjê. Tydzieñ temu podpisano umowy, prawdopodobnie Orlen przela³ ju¿ niemieckiemu wydawcy czêœæ œrodków za Polska Press.

Gdyby s¹d zdecydowa³ siê zamroziæ transakcjê do czasu rozpatrzenia wniosku RPO, mog³oby to oznaczaæ funkcjonowanie wydawnictwa nawet przez kilka lat we w³aœcicielskim zawieszeniu; decyzje biznesowe i inwestorskie nie by³yby podejmowane. Gdyby ostatecznie transakcjê po latach s¹d uniewa¿ni³, mog³oby dojœæ do kolejnego sporu, o wycenê sparali¿owanego przez kilka lat przedsiêbiorstwa. Inna sprawa, czy dotychczasowy w³aœciciel Polska Press by³by skory do zwrotu pieniêdzy Orlenowi. Dlatego mo¿e to byæ sprawa na miarê sporu, jaki przed laty toczy³y PZU i Eureko, kiedy umowa – wtedy prywatyzacyjna – po czasie okaza³a siê niewa¿na.

Nie wiadomo, czy warszawski s¹d przyjmie wniosek Adama Bodnara, czy uzna argumentacjê prezesa UOKiK. Ten podnosi, ¿e opar³ decyzjê na badaniu wp³ywu transakcji na konkurencjê na rynku, nie zajmowano siê aspektem „wolnoœciowym".

Tak jak od kwestii prawnych i ekonomicznych, tak i od politycznych trudno uciec. Adam Bodnar jest osob¹, która bardzo aktywnie i na ró¿nych polach wystêpuje przeciwko w³adzy. A PiS ma problem, bo nie ma wiêkszoœci w Senacie, z którym trzeba uzgodniæ nominacjê nowego rzecznika praw obywatelskich. Wniosek RPO w sprawie Polska Press mo¿e jednak zintensyfikowaæ dzia³ania polityczne w tej sprawie. Zw³aszcza ¿e nastêpca Bodnara móg³by po prostu wycofaæ z s¹du k³opotliwe dla PiS wnioski i zakoñczyæ sprawê.

Bardziej prawdopodobny scenariusz to zakwestionowanie „ponadnormatywnego" pe³nienia funkcji przez Bodnara, którego kadencja ju¿ up³ynê³a, przez Trybuna³ Konstytucyjny. Bezkrólewie na tym urzêdzie mog³oby mieæ wp³yw równie¿ na trwa³oœæ wniosków z³o¿onych w s¹dzie przez obecnego rzecznika.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)