Poland

Nic o biznesie bez biznesu

Adobe Stock

Krajowy Plan Odbudowy, czyli szczepionka gospodarcza na Covid-19, nie mo¿e pomijaæ interesów przedsiêbiorców. Ba, to ich powinien chroniæ najmocniej.

Ruszy³y konsultacje spo³eczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W czwartek premier spotka³ siê z Rad¹ Przedsiêbiorczoœci. I by³o to pierwsze takie spotkanie w tej sprawie. Wczeœniej rz¹d pracowa³ nad KPO w tajemnicy i tylko raz pokaza³ przedsiêbiorcom bardzo ogólny zarys tego, co planuje. A przecie¿ jest to kluczowy program dla naszej gospodarki na najbli¿sze lata. Ma jej pomóc podnieœæ siê z kryzysu po pandemii. I uodporniæ na przysz³oœæ. To te¿ szansa na za³atanie deficytów i niedoskona³oœci – m.in. w przestawianiu energetyki na zielone tory, cyfryzacji czy w systemie opieki zdrowotnej.

Ratyfikacja KPO przez nasz parlament to warunek wyp³aty przez Uniê Europejsk¹ zapisanych dla nas pieniêdzy – ponad 57 mld euro. Plan musi byæ dobry, bo potrzebna jest zgoda opozycji. Nie tylko z powodów arytmetycznych. KPO to plan na lata, dla wszystkich, nie tylko dla zwolenników partii rz¹dz¹cej. No i musi spe³niæ oczekiwania UE, która bêdzie go akceptowaæ.

Szykowanie planu pod ko³derk¹ to pierwszy b³¹d. Drugi to przeci¹ganie prac i w efekcie ograniczony do zaledwie miesi¹ca czas na konsultacje spo³eczne. Czy wielki narodowy plan naprawczy mo¿na w tym czasie poprawiæ i uzupe³niæ? Wielu obserwatorów ma obawy, ¿e rz¹d potraktuje konsultacje jako z³o konieczne, nie przywi¹zuj¹c do nich wiêkszego znaczenia. I nie weŸmie pod uwagê wniosków partnerów spo³ecznych – przedsiêbiorców i samorz¹dowców.

Gdy tu¿ po zesz³otygodniowej prezentacji za³o¿eñ KPO rozmawialiœmy z przedstawicielami organizacji przedsiêbiorców i ekonomistami, doœæ zgodnie wskazywali, ¿e najbardziej im brakuje precyzyjnego wskazania, co rz¹d chce zrobiæ, by dobrze i szybko wydaæ pieni¹dze z unijnego programu.

Trudno o jasn¹ odpowiedŸ. Nieco ponad 30 proc. z zapisanych w KPO 23,1 mld euro dotacji, które na razie dzieli rz¹d (pozosta³e 34,2 mld euro to po¿yczki, o których nie mówi), trafiæ ma bezpoœrednio do przedsiêbiorców i otoczenia biznesu. Reszta ma wesprzeæ sektor publiczny m.in. w zakupie szczepionek, rozbudowie e-us³ug, budowie ¿³obków czy inwestycjach kolejowych. To bêdzie budziæ kontrowersje, bo to sektor prywatny najmocniej dostaje po g³owie w czasie lockdownów. I to tu bezpoœrednio powinna trafiæ najsilniejsza szczepionka gospodarcza. Organizacje biznesowe pewnie bêd¹ mia³y sporo uwag w tej sprawie. Tylko czy rz¹d siê nimi przejmie?

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?