Poland

Neutralizować zagrożenia

Podstawowa wiedza o terroryzmie jest warunkiem budowy bezpiecznego spo³eczeñstwa.

Wybuch ogólnoœwiatowej pandemii wywar³ znacz¹cy wp³yw na debatê publiczn¹ dotycz¹c¹ kwestii bezpieczeñstwa. Na dalszy plan zesz³a chocia¿by problematyka zagro¿eñ terrorystycznych. Jednak problem wcale nie znikn¹³. Aktualne, równie¿ w Polsce, pozostaj¹ pytania o to, jak zwalczaæ terroryzm. Coraz wa¿niejsze staje siê równie¿ to, jak powinno siê o tych sprawach mówiæ, by informowaæ i uœwiadamiaæ, a jednoczeœnie nie wpisywaæ siê w cele organizacji terrorystycznych.

Restrykcje wprowadzone w krajach walcz¹cych z Covid-19 powa¿nie ograniczy³y mobilnoœæ spo³eczn¹, w tym równie¿ mo¿liwoœæ przemieszczania siê terrorystów. Jednak terroryœci nie stali siê przez to mniej groŸni. Organizacje terrorystyczne wykorzystuj¹ okres pandemii do intensywnej pracy propagandowej. W sieci terroryœci coraz czêœciej szukaj¹ osób podatnych na radykalizacjê, buduj¹c w³asn¹ bazê werbunkow¹ oraz próbuj¹c zmotywowaæ ju¿ zradykalizowane osoby do podejmowania akcji w miejscach ich aktualnego pobytu. Skutkiem zmian, jakie przyniós³ Covid-19, jest wzmo¿ona aktywnoœæ w sferze informacyjno-propagandowej.

Media zawsze by³y dla terrorystów bardzo wa¿ne, bo dziêki nim staraj¹ siê uzyskaæ dla swoich dzia³añ jak najwiêkszy rozg³os. Szybko rozchodz¹ce siê informacje na temat formy i miejsca zamachów, a tak¿e samych sprawców, s¹ kluczowe w osi¹ganiu zak³adanych przez terrorystów celów. Œwiadczy o tym rozwijanie przez terrorystów w³asnych zdolnoœci oddzia³ywania w sferze informacyjnej i propagandowej. Jest to te¿ nastêpstwo obserwowanego od lat zjawiska „technologizacji" informacji. Œrodki masowego przekazu maj¹ ogromny wp³yw na obierane przez spo³eczeñstwa kierunki rozwoju. Podejmuj¹c swoje dzia³ania terroryœci atakuj¹ konkretne spo³ecznoœci, ale jednoczeœnie staraj¹ siê wykorzystaæ media przeciwko atakowanym.

Jedn¹ z zasad funkcjonowania wspó³czesnych mediów jest ci¹g³a „walka" o widza. Media czêsto d¹¿¹ do bycia pierwszym wszêdzie i do pokazywania wszystkiego. Taka postawa sprzyja „nakrêcaniu" atmosfery strachu, a nawet sianiu terroru. Inn¹ pu³apk¹, czêsto bagatelizowan¹, mo¿e byæ sk³onnoœæ mediów do publikowania informacji o zamachowcach. Terroryœci licz¹ na to, ¿e o ich atakach bêdzie mówi³ ca³y œwiat, dlatego nie ukrywaj¹ personaliów czy afiliacji osób przeprowadzaj¹cych zamachy. Pokazywanie terrorystów jako bohaterów przekazów medialnych sprzyja propagandzie terrorystycznej – u³atwia werbunek nowych bojowników i promuje naœladownictwo.

Zwalczanie zagro¿eñ terrorystycznych wymaga skutecznych narzêdzi – w Polsce potrzebne do zwalczania terroryzmu regulacje wprowadzi³a ustawa o dzia³aniach antyterrorystycznych z 2016 roku, która w wielu miejscach by³a prze³omowa. Rozwi¹zania przyjête przez ustawodawcê pozwalaj¹ na skuteczne zwalczanie zagro¿eñ. Nie uwzglêdniaj¹ jednak wyzwañ wynikaj¹cych z medialnego charakteru dzia³añ terrorystów.

Maj¹c œwiadomoœæ istnienia niepo¿¹danej synergii pomiêdzy dzia³alnoœci¹ terrorystów a œrodkami masowego przekazu, pañstwa musz¹ reagowaæ równie¿ w warstwie dzia³añ informacyjnych. Podstawowa wiedza o terroryzmie – powszechna i ogólnodostêpna – jest niezbêdnym warunkiem budowania bezpiecznego spo³eczeñstwa. Wa¿n¹ rolê edukacyjn¹ odgrywa powo³ane niemal trzy lata temu w strukturze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Centrum Prewencji Terrorystycznej.

CPT stosuje nowatorskie podejœcie do tematyki zagro¿eñ terrorystycznych i jest jedn¹ z niewielu, a mo¿e jedyn¹, jednostk¹ w s³u¿bach specjalnych, która prowadzi na szerok¹ skalê profilaktykê antyterrorystyczn¹, wychodz¹c do odbiorców. W ramach swoich dzia³añ CPT skupia siê tak¿e na analizowaniu i rozpoznawaniu zjawisk, które prowadz¹ do terroryzmu, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zwalczanie radykalizacji jest neutralizowaniem zagro¿eñ terrorystycznych na wczesnym etapie. Aktywne rozpoznawanie postaw radykalnych i przeciwdzia³anie im jest ofensywn¹ metod¹ zabezpieczania Polski przed terroryzmem.

Instytucje pañstwowe nie mog¹ pozwoliæ sobie na biernoœæ. Ka¿de pañstwo, chc¹c zwalczaæ zagro¿enia terrorystyczne, musi dzia³aæ skutecznie i profesjonalnie. Musi umieæ rozpoznawaæ i ofensywnie neutralizowaæ zagro¿enia. Musi jednak równie¿ umieæ o tym mówiæ. Bez aktywnego podejœcia do profilaktyki, bez œwiadomych obywateli, pañstwo bêdzie oddawa³o pola terrorystom i ich propagandzie.

Stanis³aw ¯aryn, dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa Narodowego KPRM

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money