Poland

Netflix się ugiął. Zapłaci podatki w Wielkiej Brytanii

Brytyjski fiskus w koñcu przymusi³ Netfliksa do deklarowania swoich przychodów w Wielkiej Brytanii. Serwis streamingowy ma ponad 13 milionów subskrybentów na Wyspach, a jego przychody przekraczaj¹ tam miliard funtów.

Jak zaznacza „Guardian”, dotychczas Netflix przelewa³ zarobione pieni¹dze na konta swojej g³ównej siedziby w Holandii. Serwis jest dostêpny w Wielkiej Brytanii od 2012 r. Decyzja mo¿e byæ precedensowa dla pozosta³ych technologicznych gigantów, jak Apple, Facebook, Amazon czy Google, które s¹ znane z rozliczania siê nie w kraju, w którym prowadz¹ dzia³alnoœæ, ale w miejscach, gdzie stawki podatkowe s¹ ni¿sze. 

“Kiedy Netflix intensyfikuje i rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach zagranicznych, chcemy ¿eby zostawia³a œlad w tych krajach. Dlatego od pocz¹tku nowego roku przychody generowane na Wyspach bêd¹ rozliczane na Wyspach i bêdziemy p³aciæ odpowiednio podatek” —  powiedzia³ rzecznik prasowy Netfliksa.

A jest z czego p³aciæ. Subskrybenci p³ac¹ w Wielkiej Brytanii miêdzy 5,99 a 11,99 funtów miesiêcznie za serwis. Tegoroczny przychody maj¹ wynieœæ 1,14 mld funtów. Z kolei prognozy wskazuj¹, ¿e w przysz³ym roku serwis przekroczy liczbê 14 milionów kont, a jego przychody osi¹gn¹ poziom 1,3 mld funtów.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years