Poland

Nekrolog w USA: Zamiast kupować kwiaty, nie głosujcie na Trumpa

Nekrolog kobiety z okolic Minneapolis, zmar³ej w zesz³ym tygodniu w wieku 93 lat, zawiera³ jedn¹ konkretn¹ proœbê do ¿a³obników: Nie g³osujcie na Donalda Trumpa.

Georgia May Adkins z miasta Inver Grove Heights w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota, zmar³a na udar 28 wrzeœnia w United Hospital w St. Paul.

Kilka nekrologów, opublikowanych w lokalnej gazecie „St. Paul Pioneer Press” zawiera³o szczegó³owe informacje dotycz¹ce tego, ¿e zmar³a chcia³a byæ poddana kremacji a w jej intencji zostanie odprawione nabo¿eñstwo koœcielne 16 paŸdziernika - zgodnie z obowi¹zuj¹cym protoko³em sanitarnym, zwi¹zanym z pandemi¹ Covid-19. By³ te¿ nekrolog, wzywaj¹cy do tego, by przed pogrzebem nie odwiedzaæ kwiaciarni.

„Zamiast kwiatów, Georgia wola³a, abyœcie nie g³osowali na Trumpa” - mo¿na by³o przeczytaæ w nekrologu, opublikowanym 11 paŸdziernika.

Nietypowa proœba trafi³a do mediów spo³ecznoœciowych, gdzie szybko zyska³a podziw u jednych, a niezadowolenie u innych Amerykanów, którzy wkrótce wybior¹ nowego prezydenta. Przy jednym z w¹tków na Facebooku swój komentarz zostawi³a wnuczka zmar³ej, podkreœlaj¹c, ¿e jej babcia by³a „za¿arta ka¿dego dnia i taka te¿ pozostaje jej spuœcizna”.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca