Poland

Nawet najdłuższe salami się kończy

Viktor Orbán

Viktor Orbán

European Union - Source : EP/ Marc DOSSMANN

Zmiana barw w Parlamencie Europejskim przez Viktora Orbána mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje, porzucenie przez niego najbardziej wp³ywowej Europejskiej Partii Ludowej oznacza przyœpieszenie procesu osuwania siê Wêgier poza UE. Czy z niej wypadnie i czy poci¹gnie innych, zw³aszcza Warszawê? Trudno powiedzieæ.

Lêk przed tym osuwaniem powstrzymywa³ liderów najwa¿niejszych ugrupowañ z EPL, zw³aszcza Niemców, przed pozbyciem siê Orbána ju¿ wczeœniej. Dobrze pamiêtali, ¿e opuszczenie EPL przez brytyjskich konserwatystów sta³o siê jednym z powodów brexitu.

Inni, z mniejszych krajów, ju¿ wczeœniej pytali: co on jeszcze robi w Europejskiej Partii Ludowej? Premier Wêgier jest krytykowany przez europejski mainstream od dekady. Katalog zarzutów jest znany: majstrowanie przy praworz¹dnoœci i demokracji. Nic nie dzia³o siê od razu, lecz po kawa³eczku, jak z wêgiersk¹ kie³bas¹. Nawet najd³u¿sze salami kiedyœ jednak siê koñczy. Prze³omem, który doprowadzi³ do tego, ¿e Orbán wycofa³ swoj¹ partiê z EPL, zanim zrobiliby to za niego dotychczasowi partnerzy, by³o ograniczenie wolnoœci prasy do garstki, g³ównie internetowych, mediów. Mam nadziejê, ¿e z polskiego punktu widzenia – nie tylko polskich dziennikarzy, obawiaj¹cych siê, ¿e mo¿e ich czekaæ podobny los – to pocieszaj¹ce, i¿ w³aœnie swoboda wypowiedzi okaza³a siê tak istotna.

Zarzuty z paragrafu praworz¹dnoœæ nie by³y jedynym powodem tego, ¿e wêgierska partia rz¹dz¹ca tak d³ugo przetrwa³a w EPL. Orbán cieszy³ siê sympati¹, mo¿e nawet nadal tak jest, w do³ach partyjnych – w niemieckiej CDU, a zw³aszcza jej bawarskiej siostry CSU – jako obroñca konserwatywnych, chrzeœcijañskich wartoœci, przeciwnik masowej imigracji muzu³manów. Jest najd³u¿ej utrzymuj¹cym siê u w³adzy przywódc¹ g³osz¹cym has³a krytykowane przez libera³ów, ale bliskie sporej czêœci europejskiego elektoratu. Tego, który mo¿e zadecydowaæ o tym, jak bêdzie wygl¹da³a polityka w Unii pocovidowej.

Dok¹d przeniesie siê kilkunastu europarlamentarzystów Orbánowego Fideszu? Wiele wskazuje na to, ¿e do partii europejskiej, w której jest PiS. A mo¿e utworzy z PiS coœ nowego? Dzisiaj wydaje siê to zrozumia³e, Orbán uchodzi za przyjaciela polskiej partii rz¹dz¹cej.

Ale w œwiecie po pandemii interesy Polski i Wêgier bêd¹ siê raczej rozchodzi³y. Budapeszt ju¿ stawia na pozaeuropejskie sojusze, wspiera Moskwê tak¿e w kwestiach bêd¹cych dla nas egzystencjalnym zagro¿eniem – choæby domagaj¹c siê autonomii dla ukraiñskich Wêgrów. Bli¿ej by³oby mu do Matteo Salviniego czy Marine Le Pen, wyrazistych polityków stoj¹cych na czele partii prorosyjskich, którzy marz¹ o przejêciu w³adzy w du¿ych pañstwach Unii – W³oszech i Francji. Sojusz polsko-wêgierski jest taktyczny, strategicznie stoimy po przeciwnych stronach.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know