Poland

Nawet 1500 zł dla najemców poszkodowanych przez Covid-19

Lokatorzy, którzy z powodu pandemii maj¹ problemy z regulowaniem wydatków mieszkaniowych, mog¹ liczyæ na wsparcie finansowe. Nie wszyscy jednak je dostan¹.

Najemcy i podnajemcy mieszkañ mog¹ siê staraæ konkretnie o dodatki mieszkaniowe z ekstradop³at¹ do czynszu. Wesz³y w ¿ycie przepisy w tej sprawie. Jest to zmiana do ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych. Zawiera j¹ art. 24 pakietu mieszkaniowego.

Jest o co zabiegaæ. Wsparcie mo¿e wynieœæ nawet 1500 z³ miesiêcznie przez pó³ roku i pokryæ do 75 proc. czynszu. Trzeba jednak spe³niæ kilka warunków, by dostaæ te pieni¹dze.

Na pomoc mog¹ liczyæ najemcy mieszkañ komunalnych, towarzystw budownictwa spo³ecznego, spó³dzielczych czy te¿ wynajêtych od osoby prywatnej lub firmy. Takiego przywileju nie maj¹ ju¿ posiadacze mieszkañ w³asnoœciowych, lokatorskich i na odrêbn¹ w³asnoœæ. Dla nich przepisy nie przewiduj¹ dop³at.

Wniosek o dodatek z dop³at¹ sk³ada siê do gminy (MOPS) do 31 marca 2021 r. Pod warunkiem jednak, ¿e w ostatnich trzech miesi¹cach œredni miesiêczny dochód najemcy dawa³ mu prawo do ubiegania siê o dodatek mieszkaniowy i ¿e by³y one o co najmniej 25 proc. ni¿sze od tych w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiêkszony o dop³atê bêdzie przys³ugiwa³ tylko dla lokali wynajêtych przed 14 marca 2020 r. Mo¿na je otrzymaæ na pokrycie op³at przysz³ych oraz za okres ubieg³y, nie wczeœniejszy jednak ni¿ 1 marca 2020 r. Wysokoœæ dop³aty ma stanowiæ ró¿nicê miêdzy kwot¹ dodatku mieszkaniowego przyznanego na zasadach nowych przepisów dodatku mieszkaniowego i przyznanej na zasadach ogólnych ustawy.

Dop³atê do czynszu finansowan¹ ze œrodków z Funduszu Przeciwdzia³ania Covid-19 bêdzie przyznawaæ gmina razem z dodatkiem mieszkaniowym.

Rz¹d planuje œrodki na dop³aty do czynszu przekazywaæ samorz¹dom za poœrednictwem wojewodów w kwartalnych ratach, nie póŸniej jednak ni¿ do 25. dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego kwarta³.

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspieraj¹cych rozwój mieszkalnictwa (DzU z 4 stycznia 2021 r., poz. 11)

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December