Poland

Nawalnego skazano na areszt

S¹d skaza³ opozycjonistê na 30 dni aresztu, nastêpna rozprawa 29 stycznia.

Sêdzia og³asza³ wyrok w jednym pomieszczeñ komisariatu policji w podmoskiewskich Chimkach. Nawalny trafi³ tamw niedzielê wieczorem, gdy zosta³ zatrzymany po powrocie do Rosji z Niemiec. Jest oskar¿any o "wielokrotne naruszenie okresu próbnego", który up³yn¹ 30 grudnia ubieg³ego roku. Chodzi o sprawê sprzed szeœciu lat. gdy zosta³ skazany na 3,5 roku wiêzienia w zawieszeniu. Tu¿ przed powrotem Nawalnego z Niemiec do Rosji Federalna S³u¿ba Wykonania Wyroków (FSIN) wyst¹pi³a do s¹du z wnioskiem o aresztowanie opozycjonisty. Nastêpne posiedzenie w tej sprawie ma odbyæ siê 29 stycznia.

Football news:

It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga