Poland

Naukowcy z Oxfordu: Możemy być sami w kosmosie

Badacze z Instytutu Przysz³oœci Ludzkoœci Uniwersytetu Oksfordzkiego w swojej najnowszej pracy przekonuj¹, ¿e szanse, i¿ we Wszechœwiecie istnieje inteligentne ¿ycie poza Ziemi¹ s¹ niezwykle niskie.

W swojej pracy badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e to, jak przebiega³a ewolucja ¿ycia na Ziemi w wielu przypadkach by³o uzale¿nione od serii ma³o prawdopodobnych, rewolucyjnych zmian. Bior¹c pod uwagê jak póŸno inteligentne ¿ycie pojawi³o siê na Ziemi, szanse, ¿e podobny proces przebiegnie na innych planetach, zanim przestan¹ zapewniaæ one warunki do istnienia ¿ycia, s¹ bardzo ma³e - twierdz¹ brytyjscy badacze.

"Potrzeba by³o dok³adnie 4,5 mld lat i serii ewolucyjnych zmian, by inteligentne ¿ycie pojawi³o siê na Ziemi" - pisz¹ badacze z Oxfordu.

"Za kolejny miliard lat wzrost jasnoœci S³oñca sprawi, ¿e Ziemia przestanie zapewniaæ warunki do istnienia z³o¿onych form ¿ycia" - dodaj¹.

Zdaniem badaczy œwiadczy to o tym, ¿e splot ró¿nych okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych pojawienie siê inteligentnego ¿ycia na planecie, zanim warunki na niej przestan¹ umo¿liwiaæ istnienie ¿ycia, jest zjawiskiem niezwykle rzadkim i ma³o prawdopodobnym.

Na potwierdzenie swoich ustaleñ naukowcy przyjrzeli siê modelom statystycznym, aby okreœliæ prawdopodobieñstwo pojawienia siê na innej planecie sekwencji ewolucyjnych zmian, które zachodzi³y na Ziemi. Wykaza³y one, ¿e prawdopodobieñstwo powtórzenia takiego procesu na innej planecie jest bardzo ma³e.

"Niektóre zmiany wydarzy³y siê tylko raz w historii Ziemi, co wskazuje, ¿e s³uszna jest hipoteza wynikaj¹ca ze s³ów Stephena Jaya Goulda mówi¹cych, i¿ gdyby 'taœma ¿ycia' mia³a byæ odtworzona jeszcze raz, wówczas szansa, ¿e pojawi³aby siê inteligentna istota podobna do cz³owieka, by³aby bardzo ma³a" - czytamy w pracy naukowców.

Football news:

Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title