Poland

NATO i UE chcą odbudować stosunki z USA dzięki Bidenowi

Szef NATO Jens Stoltenberg i przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Charles Michel zaproponowali prezydentowi-elektowi USA Joe Bidenowi odbudowê stosunków transatlantyckich i spotkanie siê w przysz³ym roku z europejskimi sojusznikami Waszyngtonu.

Jens Stoltenberg i Charles Michel w rozmowach telefonicznych z Bidenem pogratulowali mu zwyciêstwa w wyborach prezydenckich i zaprosili go do odwiedzenia siedziby sojuszu wojskowego w Brukseli, która jest jednoczeœnie centrum 27 pañstw cz³onkowskich UE.

Szef NATO podziêkowa³ Bidenowi "za bycie d³ugoletnim zwolennikiem sojuszu i stosunków transatlantyckich" - wynika z opublikowanego po rozmowie oœwiadczenia. Michel "zaproponowa³ odbudowê silnych stosunków transatlantyckich" - przekaza³o biuro szefa Rady Europejskiej.

Biden mia³ wyraziæ poparcie dla zachowania pokoju i stabilnoœci na wra¿liwej granicy irlandzkiej pomimo opuszczenia UE przez Wielk¹ Brytaniê.

Prezydent-elekt uwa¿a, ¿e Londyn musi dotrzymaæ umowy z Bruksel¹, poniewa¿ w przeciwnym razie nie bêdzie umowy handlowej z Wielk¹ Brytani¹.

Bruksela dostrzega ju¿ zmianê stosunków z Waszyngtonem. Prezydent Donald Trump chwali³ Brexit, wrogo wypowiada³ siê na temat NATO, krytykuj¹c europejskich sojuszników za zbyt ma³e wydatki na obronê i wycofywa³ Stany Zjednoczone z globalnego paktu klimatycznego.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)