Poland

Natalia Nitek-Płażyńska vs Hans G.: kasacja prokuratury

Prawo karne

Akta s¹dowe

Fotorzepa / Micha³ Walczak

Prokurator Rejonowy Gdañsk – Œródmieœcie w Gdañsku skierowa³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê od wyroku S¹du Okrêgowego w Gdañsku z 10 lipca 2020 roku w sprawie przeciwko Hansowi G. - informuje Prokuratura Krajowa.

Przypomnijmy, i¿ zachowanie Hansa G. ujawni³a by³a pracownica jego firmy w Dêbogórzu w powiecie wejherowskim. Natalia Nitek-P³a¿yñska (¿ona Kacpra P³a¿yñskiego z PiS) przedstawi³a mediom taœmy, na których Niemiec mówi, ¿e jest hitlerowcem, obra¿a Polaków i deklaruje chêæ ich zabijania.

"Pyta³am wielokrotnie Hansa G. co robi w Polsce, skoro ma tak negatywne zdanie o Polakach. Odpowiada³ mi, ¿e jesteœmy dla niego tani¹ si³¹ robocz¹. Kiedy jeden z pracowników dyga³ przed nim, to mówi³ mi œmiej¹c siê: „zobacz, jesteœcie tacy s³u¿alczy, macie zakodowane bycie s³ugami" - mówi³a Nitek-P³a¿yñska.

13 grudnia 2019 roku S¹d Rejonowy w Wejherowie uzna³ przedsiêbiorcê Hansa G. za winnego zniewa¿ania piêciu pracownic swojej firmy dzia³aj¹cej w Pomorskiem. S¹d skaza³ go na karê 20 tysiêcy z³otych grzywny, zobowi¹za³ do zap³aty nawi¹zki na rzecz czterech kobiet w ³¹cznej kwocie 11 tysiêcy z³otych oraz œwiadczenia pieniê¿nego w kwocie 5 tysiêcy z³otych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ponadto skaza³ Hansa G. na karê 8 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat za kierowanie gróŸb karalnych wobec by³ej ju¿ pracownicy, jak te¿ nakaza³ oskar¿onemu pisemne przeproszenie kobiety i zakaza³ kontaktu z ni¹.

Czytaj wiêcej na ten temat:

S¹d Okrêgowy w Gdañsku 10 lipca 2020 roku zmieni³ wyrok s¹du ni¿szej instancji uniewinniaj¹c Hansa G. od zarzutu kierowania gróŸb karalnych.

Jak podaje Prokuratura Krajowa, s¹d opisuj¹c przebieg kwestionowanego zdarzenia wskaza³, ¿e tego dnia oskar¿ony i pokrzywdzona byli w pracy w pomieszczeniach biurowych, gdzie rozmawiali na temat nieobecnoœci pracowników produkcyjnych w firmie. Oskar¿ony by³ z tego powodu bardzo niezadowolony i twierdzi³, ¿e Polacy nie potrafi¹ siê zorganizowaæ oraz wyg³asza³ wypowiedzi o wy¿szoœci Niemców nad Polakami. W pewnym momencie zada³ pytanie „czy powinien ich zabiæ? Powinien ustawiæ przy œcianie"" i zacz¹³ naœladowaæ dŸwiêk strzelania z karabinu maszynowego. Ponadto u¿y³ s³ów „Chcê tego, chcê zabi³bym ka¿dego Polaka" oraz „Dla mnie to ¿aden problem".

Uzasadniaj¹c swój wyrok s¹d przyzna³, ¿e analiza materia³u dowodowego wskazuje, i¿ rzeczywiœcie sytuacja dotycz¹ca kierowania gróŸb mia³a miejsce, jednak nie by³a to groŸba skierowana do pokrzywdzonej, a jej zachowanie po zdarzeniu nie wskazuje by obawia³a siê tej groŸby.

Ponadto zdaniem s¹du podczas rozmowy objêtej zdarzeniem, agresja oskar¿onego w ¿adnym momencie nie by³a skierowana do pokrzywdzonej, a Hans G. wypowiadaj¹c kwestionowane s³owa odnosi³ siê wyraŸnie do innych osób ni¿ rozmówczyni. S¹d wskaza³, ¿e s³owa mê¿czyzny by³y wyrazem wœciek³oœci i bezradnoœci oskar¿onego, który by³ z³y z powodu przestoju w pracy. Podkreœli³, ¿e u¿ywanie tego rodzaju zwrotów zas³uguje na jednoznacznie negatywn¹ ocenê, jednak nie by³a to groŸba kierowana do pokrzywdzonej.

Zdaniem prokuratury, nie sposób zgodziæ siê ze stanowiskiem S¹du Okrêgowego, ¿e adresatem gróŸb wypowiadanych przez Hansa G. nie by³a pokrzywdzona oraz tego, ¿e nie ba³a siê kierowanych przez oskar¿onego gróŸb.

Jak podniesiono w kasacji, s¹d pomin¹³ szerszy kontekst sytuacyjny zdarzenia, w szczególnoœci wczeœniejszych ataków s³ownych na pokrzywdzon¹ oraz rzucania przedmiotami w jej obecnoœci w pomieszczeniach firmy, czy uderzenia otwart¹ rêk¹ w futrynê tu¿ przy jej g³owie.

Z zebranego materia³u dowodowego wynika, ¿e agresja s³owna oskar¿onego, od pocz¹tku zatrudnienia pokrzywdzonej narasta³a, zw³aszcza w przypadku pretensji do pracowników lub niepowodzeñ w firmie, a wspólnym mianownikiem takich sytuacji byli „Polacy" jako osoby, które obwinia³.

Sama pokrzywdzona wskaza³a, ¿e jest Polk¹ i wypowiedŸ Hansa G. odebra³a jako kierowan¹ pod jej adresem. Podkreœla³a jaki wp³yw na ni¹ mia³y ataki s³owne oskar¿onego, podczas których czu³a siê zbulwersowana, oburzona, poni¿ona, rozbita psychicznie i wystraszona oraz ¿e odczuwa³a permanentne zagro¿enie. Pokrzywdzona odwo³ania Hansa G. do nazizmu, hitleryzmu, zabijania Polaków, inwektyw na temat polskoœci traktowa³a jako groŸby kierowane do niej bezpoœrednio jako Polki. Wskaza³a, ¿e obawia³a siê, ¿e w koñcu dojdzie do sytuacji, w której mê¿czyzna bêdzie móg³ jej zrobiæ krzywdê.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team