Poland

Należy podać powód umieszczenia plakatów na szkolnym parkanie

Uzasadnienie umieszczenia na szkolnym ogrodzeniu informacji o kandydatach na prezydenta jest informacj¹ publiczn¹.

W lipcu ubieg³ego roku, gdy po wyborach prezydenckich pozosta³y jeszcze plakaty wyborcze, lokalne Stowarzyszenie na rzecz Praworz¹dnoœci w Szko³ach zwróci³o siê do dyrektora Szko³y Podstawowej w Bia³ymstoku o wyjaœnienie, czy fotografie za³¹czone do wniosku stowarzyszenia o udostêpnienie informacji publicznej przedstawiaj¹ szkolne ogrodzenie. Je¿eli tak, stowarzyszenie wyst¹pi³o o wskazanie powodu umieszczenia tam materia³ów wyborczych kandydatów; o udostêpnienie pisemnej zgody szko³y na zamieszczenie tych materia³ów, a je¿eli jej nie wydano, o wskazanie, kto wyda³ ustn¹ zgodê. Wreszcie o udostêpnienie wszelkich dokumentów zwi¹zanych z t¹ spraw¹, szczególnie umów, faktur i rachunków, je¿eli materia³y wyborcze zosta³y umieszczone odp³atnie. Przepisy kodeksu wyborczego zabraniaj¹ agitacji na terenie szkó³ wobec uczniów.

Wniosek zosta³ wys³any drog¹ elektroniczn¹ na adres mailowy szko³y, nastêpnie ponowiony, wreszcie stowarzyszenie wnios³o do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Bia³ymstoku skargê na bezczynnoœæ dyrektora szko³y podstawowej.

Pe³nomocnik dyrektora szko³y wyst¹pi³ natomiast o oddalenie skargi jako bezpodstawnej, poniewa¿ ¿¹danie wskazania powodu umieszczenia na ogrodzeniu materia³ów wyborczych nie mieœci siê w ustawowych kategoriach informacji publicznej. Poza tym szko³a jest placówk¹ niepubliczn¹, a obowi¹zek udzielania informacji publicznej dotyczy tylko tych informacji, które powsta³y w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ publicznych. Gospodarka szkolnym parkanem nie jest publicznym zadaniem szko³y niepublicznej – twierdzi³ pe³nomocnik.

S¹d uzna³ jednak, ¿e wniosek stowarzyszenia dotyczy informacji publicznej. Szko³a podstawowa w Bia³ymstoku jest wprawdzie szko³¹ niepubliczn¹, ale wykonuje zadania publiczne. Tymczasem dyrektor szko³y ca³kowicie zlekcewa¿y³ wniosek stowarzyszenia – oceni³ s¹d. – Nie udostêpni³ informacji publicznej, o któr¹ wystêpowa³o stowarzyszenie, nie wyda³ decyzji odmownej ani nie udzieli³ pisemnej odpowiedzi, ¿e takiej informacji nie posiada – wyjaœni³ sêdzia sprawozdawca Marek Leszczyñski.

Wyrok stwierdzaj¹cy bezczynnoœæ dyrektora szko³y i zobowi¹zuj¹cy go do za³atwienia w trybie ustawy o dostêpie do informacji publicznej wniosku stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia dorêczenia akt jest nieprawomocny. Wypada tak¿e przypomnieæ, ¿e pierwsza prezes S¹du Najwy¿szego skierowa³a ostatnio do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek w sprawie konstytucyjnoœci niektórych przepisów ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

Sygnatura akt: II SAB/Bk 224/20

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope