Poland

Największe latyfundium Rosji ma 1,05 miliona hektarów

Rosja

Bloomberg

Dwudziestu prywatnych rosyjskich latyfundystów ma w posiadaniu ³¹cznie 8,3 miliona hektarów najlepszej ziemi rolnej Rosji. Najwiêksze z latyfundiów liczy 1,05 miliona hektarów. Najbogatsze nale¿y do klanu by³ego ministra rolnictwa.

Podobnie jak najwiêksze sowieckie zak³ady przemys³owe podzieli³a miêdzy siebie po rozpadzie ZSRR kasta kilkunastu bliskich Kremlowi oligarchów, tak najlepsze sowchozy i ko³chozy zosta³y rozdrapane miêdzy klany dyrektorów sowchozów i ko³chozów. Dziœ to gigantyczne przedsiêbiorstwa hodowlane, przetwórcze i rolne. Najbogatsze latyfundium zatrudnia 42 tysi¹ce ludzi, najrozleglejsze ma ponad 1 mln ha ziemi.

Magazyn Forbes opublikowa³ ranking najwiêkszych w³aœcicieli gruntów rolnych w Rosji. „Forbes przedstawia trzeci ranking w³aœcicieli ziemskich w Rosji; jego uczestnicy posiadaj¹ ³¹cznie 8,3 miliona hektarów. Wartoœæ ca³ej ziemi w porównaniu z ostatnim ratingiem z 2019 roku wzros³a o prawie jedn¹ trzeci¹, z 471,6 miliarda do 617,31 miliarda rubli (31,63 mld z³)" - pisz¹ autorzy zestawienia.

Na czele jest licz¹cy 668 tysiêcy hektarów Agrokomplex im. Tkaczowa.

„Wiod¹c¹ pozycjê utrzyma³ Agrocomplex nale¿¹cy do rodziny by³ego ministra rolnictwa Aleksandra Tkaczowa, który posiada rozleg³e pola w najdro¿szych regionach Rosji - w Krasnodarskim Kraju i Stawropolskim Kraju oraz w obwodzie rostowskim nad Donem (Kubañ). Wartoœæ kompleksu szacuje siê na 88,6 mld rubli" - zauwa¿a Forbes.

Latyfundium ma 29 gospodarstw rolnych i ponad 700 markowych punktów sprzeda¿y detalicznej. Eksport obejmuje drób, zbo¿a, cukier i melasê; dostawy realizowane s¹ do Chin, Libii, Iranu, krajów WNP oraz na Bliski Wschód i do Turcji. Agrocomplex jest najwiêkszym producentem zbó¿ w pó³nocno-kaukaskim okrêgu federalnym. Roczna wielkoœæ zbiorów zbó¿ to 1,8 miliona ton, ry¿u - oko³o 200 tysiêcy ton. Powierzchnia wysiewu buraków cukrowych i soi to ponad 40 tys. ha. Gospodarstwo zajmuje drugie miejsce w Rosji w produkcji mleka krowiego, pi¹te w produkcji cukru i szóste w miêsie.

W 2019 roku uruchomiono produkcjê Serów Kubañskich. W 2020 roku ruszy³a przetwórnia soi, produkuj¹ca pasze do 100 tys. ton rocznie. Kompleks ma te¿ sady i pola warzywne oraz kilka kilometrów szklarni.

Sam Aleksandr Tkaczow zanim zosta³ biznesmenem by³ dyrektorem jednego z ko³chozów wchodz¹cego obecnie w sk³ad rodzinnego imperium. W 1993 r przeprowadzi³ prywatyzacjê, czyli przej¹³ ziemie na w³asnoœæ swoj¹ i rodziny, a potem ró¿nymi sposobami dokupowa³ i powiêksza³ latyfundium.

Jednym ze skandali zwi¹zanych z Tkaczowem by³ zakup luksusowego zachodniego œmig³owca. Niby na potrzeby regionalnej s³u¿by zdrowia, ale tak naprawdê s¹dz¹c po bardzo drogim i nie maj¹cym nic wspólnego z medycyn¹ wyposa¿eniu, to na potrzeby licznej rodziny Tkaczowa. Nie przeszkodzi³o to Tkaczowowi w zostaniu deputowanym do Dumy i gubernatorem oraz ministrem rolnictwa. W tym ostatni okresie jego w³oœci jeszcze siê powiêkszy³y.

Podobnie powstawa³y pozosta³e najwiêksze latyfundia. Na drugim miejscu w rankingu Forbesa jest Prodimex Igora Chudokormowa wart 65,1 mld rubli i maj¹cy 892 tys. ha. Na trzecim Mitatorg (49,1 mld rubli) braci Linników posiadaczy rekordowej powierzchni 1,05 mln ha i najwiêkszy producent miêsa w Rosji. Tutaj Linnikom uda³o siê podwoiæ wielkoœæ latyfundium w ci¹gu ostatnich 7 lat.

Gospodarstwo rolne „Step" oligarchy W³adimira Jewtuszenkowa, zajê³o czwarte miejsce (48,2 mld rubli) i 474,8 tysiêcy ha. Specjalizuje siê w produkcji mleka. Po raz pierwszy w zestawieniu znalaz³ siê zagraniczny latyfundysta - francuska spó³ka Sucden posiada w Rosji 244 tysi¹ce ha ziemi a gospodarstwo wycenione zosta³o na 14,5 mld rubli. Francuzi w 1991 roku pojawili siê w Rosji, rozpoczynaj¹c biznes od importu cukru.

Potem jak pisze Forbes, spó³ka „zaczê³a inwestowaæ w rozwój cukrownictwa buraczanego, wykupuj¹c upad³e postsowieckie cukrownie. (...) Dziœ produkuje rocznie 800 tysiêcy ton bia³ego cukru i 550 000 ton zbó¿. Pod koniec 2019 roku Sucden przej¹³ wiêkszoœciowy pakiet udzia³ów w spó³ce Agroservice, która jest w³aœcicielem cukrowni i aktywów buraczanych cukrowni Jeleckiej" - jednej z najwiêkszych w federacji. It

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR