Poland

Największa narodowa scena

Lokale zawieszone do odwo³ania. Kina i teatry ledwie zipi¹ z powodu pandemii. Mo¿e to okazja, ¿eby przypomnieæ sobie najlepsze teatry telewizji z ostatnich lat? Od czego jest telewizja na ¿yczenie VOD (video on demand)? Jest w czym wybieraæ. To by³ z³oty czas tej twórczoœci zawieszonej gdzieœ pomiêdzy teatrem i filmem.

Ja wêdrujê za Wawrzyñcem Kostrzewskim. Zdarza mi siê odtwarzaæ jego spektakle po raz dziesi¹ty – aby przypomnieæ sobie jedn¹, dwie sceny. Nikt nie znalaz³ w ostatnich latach lepszego pomys³u na weselny korowód Stanis³awa Wyspiañskiego ni¿ on. A kapitalna choreografia balu w Pa³acu Zimowym w Petersburgu? Miotamy siê wraz z Piotrem Adamczykiem poœród drapie¿nego rosyjskiego dworu i to jest kwintesencja „Listów z Rosji" Markiza de Custine'a. To inscenizacja wspania³a pod wzglêdem teatralnym, a jednoczeœnie tak sprawnie korzystaj¹ca z technik filmowych.

Operuj¹c w³asn¹, niepowtarzaln¹ kresk¹, jest Kostrzewski re¿yserem, który nie przes³ania swoim ego utworu, jego myœli. W przypadku „Listów z Rosji", które odebra³em w roku 2017 jako fenomen, mamy francuskiego dyplomatê chc¹cego ostrzec Europê przed despotyczn¹ monarchi¹ Miko³aja I. Ale czujemy, ¿e ta przestroga nie straci³a do koñca wa¿noœci nawet dziœ. A jest i coœ wiêcej. W nocnych koszmarach de Custine'a od...

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before