Poland

Najwięcej zakażeń w weekend od listopada. Zmarło 114 osób

Koronawirus SARS-CoV-2

AFP

O kolejnych 10099 przypadków wzros³a liczba potwierdzonych zaka¿eñ koronawirusem w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. Z powodu Covid-19 zmar³o 29 pacjentów, choroby wspó³istniej¹ce przyczyni³y siê do œmierci 85 osób.

Nowe przypadki zaka¿eñ potwierdzono u mieszkañców nastêpuj¹cych województw: mazowieckiego (2069), œl¹skiego (997), pomorskiego (943), wielkopolskiego (934), ma³opolskiego (738), dolnoœl¹skiego (662), warmiñsko-mazurskiego (593), podkarpackiego (532), kujawsko-pomorskiego (480), lubuskiego (455), ³ódzkiego (368), lubelskiego (326), zachodniopomorskiego (288), podlaskiego (216), œwiêtokrzyskiego (157), opolskiego (139). 202 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹.

Wy¿sz¹ liczbê zaka¿eñ raportowano w niedzielê ostatni raz 29 listopada. Wtedy potwierdzono ich 11 483.

Z powodu Covid-19 zmar³o 29 pacjentów, choroby wspó³istniej¹ce przyczyni³y siê do œmierci 85 osób.

W Polsce potwierdzono dot¹d 1 706 986 przypadków zaka¿eñ, zmar³o 43 769 osób.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third