Poland

Najwięcej miliarderów przybyło w Chinach

AdobeStock

W Chinach przyby³o w 2020 roku 259 dolarowych miliarderów. Ich liczba siêgnê³a 1058, a Pañstwo Œrodka sta³o siê pierwszym krajem posiadaj¹cym wiêcej ni¿ 1 tys. miliarderów - wynika z rankingu Hurun Global Rich List.

- Prawdopodobnie po raz pierwszy od setek lat Azja ma wiêcej bardzo bogatych ludzi ni¿ ³¹cznie reszta œwiata. Kreacja bogactwa przenosi siê do Azji - twierdzi Rupert Hoogewerf, szef magazynu „Hurun Report” przygotowuj¹cego ten ranking miliarderów.

Na drugim miejscu pod wzglêdem liczby miliarderów znalaz³y siê USA. W 2020 r. ich grono powiêkszy³o siê tam o 70 osób, do 696. Na trzecim miejscu znalaz³y siê Indie ze 177 miliarderami, których szeregi powiêkszy³y siê o 40 osób. W pierwszej dziesi¹tce znalaz³y siê równie¿: Niemcy (141), Wielka Brytania (134), Szwajcaria (100), Rosja (85), Francja (68), Brazylia (59) i Tajlandia (52). Ogó³em na ca³ym œwiecie by³o w zesz³ym roku 3228 miliarderów, o 414 wiêcej ni¿ rok wczeœniej i o 1039 ni¿ piêæ lat wczeœniej. Ich maj¹tki powiêkszy³y siê w ci¹gu roku o ³¹cznie 3,5 bln USD do 14,7 bln USD, czyli by³y niewiele mniejsze od PKB Chin. 17 miliarderów zbudowa³o swoje maj¹tki na rynku kryptowalut.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR