Poland

Najpierw program, później uchwała o stypendiach

Stypendium

AdobeStock

Rada gminy powinna uchwaliæ program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y, a dopiero potem podj¹æ uchwa³ê w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy.

W lipcu 2020 roku rada gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie „Stypendium Wójta Gminy" za wybitne osi¹gniêcia w ró¿nych sferach dzia³alnoœci edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Uchwa³ê do s¹du administracyjnego zaskar¿y³ wojewoda, domagaj¹c siê stwierdzenie jej niewa¿noœci. Uzasadni³ to tym, ¿e powo³any w podstawie prawnej uchwa³y art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorz¹dzie gminnym ma charakter przepisu kompetencyjnego okreœlaj¹c w³aœciwoœæ przedmiotow¹ rady i nie mo¿e stanowiæ samodzielnej podstawy prawnej do jej podjêcia.

Czytaj tak¿e: Czy samorz¹dy mog¹ przyznawaæ stypendia sportowe

Wojewoda wskaza³, ¿e takim przepisem jest art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oœwiaty. Jednak jednostka samorz¹du terytorialnego w pierwszej kolejnoœci powinna uchwaliæ program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y, a dopiero wówczas mo¿e zostaæ podjêta uchwa³a w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy dziec...

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A