Poland

Najbardziej dotkliwe nowe podatki i podwyżki opłat w 2021

MP Finanse domowe

Nie wszystkie nowe obci¹¿enia s¹ nazywane podatkami, mimo ¿e – jak podkreœlaj¹ eksperci – spe³niaj¹ podstawowe cechy podatków, czyli nieodp³atnoœæ, przymusowoœæ, powszechnoœæ i bezzwrotnoœæ

Adobe Stock

Z pocz¹tkiem stycznia nasze portfele musz¹ mierzyæ siê z nowymi wyzwaniami zaserwowanymi przez rz¹d. Bierzemy pod lupê podwy¿ki podatków i parapodatków oraz wszelkie nowe daniny. Oto lista na 2021 r.

Czas kryzysu, z którym w wyniku pandemii borykaj¹ siê firmy, nie jest najlepszym czasem na zwiêkszanie obci¹¿eñ, z czego zdaj¹ sobie sprawê wszyscy – poza rz¹dem.

Opodatkowanie spó³ek komandytowych, podatek cukrowy, nowe zasady naliczania podatku od deszczówki, estoñski CIT tylko dla nielicznych oraz podwy¿ka cen energii, za któr¹ pójd¹ inne podwy¿ki cen, wy¿szy podatek od nieruchomoœci, ograniczenie ulgi abolicyjnej dla polskich podatników zarabiaj¹cych za granic¹ to zmiany, które bêd¹ najbardziej odczuwalne zarówno dla firm, jak ich pracowników, choæ nie wszystkie s¹ nazywane podatkami, mimo ¿e – jak podkreœlaj¹ eksperci – spe³niaj¹ podstawowe cechy podatków, czyli nieodp³atnoœæ, przymusowoœæ, powszechnoœæ i bezzwrotnoœæ.

Pañstwo wykaza³o siê sprytem. Ka¿de z obci¹¿eñ pojedynczo wydaje siê psychologicznie akceptowalne.

Podwójne opodatkowanie

Najwiêksze kontrowersje budzi³ i budzi uchwalony na kolanie podatek CIT dla spó³ek komandytowych, mimo ¿e nie s¹ one osobami prawnymi. To obci¹¿enie uderzy w ponad 40 tys. firm z co najmniej dwoma wspólnikami. Z sytuacji tej zdawa³y sobie sprawê organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców, ale rz¹d zdecydowa³ siê tylko na pewne preferencje. Wspólnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ proporcjonalnego obni¿enia podatku od udzia³u w zysku spó³ki komandytowej o podatek zap³acony przez spó³kê. Uchwalona przez sejm nowelizacja wprowadza jednak zwolnienie z opodatkowania tylko 50 proc. przychodów uzyskanych przez wspólnika i nie wiêcej ni¿ 60 tys. z³ w roku podatkowym. To pewne ustêpstwo w stosunku do planów, ale nie zniweluje dodatkowych obci¹¿eñ.

Najwiêksze kontrowersje budzi uchwalony na kolanie podatek CIT dla spó³ek komandytowych

Wiele spó³ek – nie tylko komandytowych – po obostrzeniach wprowadzanych w ubieg³ym roku ju¿ boryka³o siê i boryka z problemami. Z najnowszego raportu Coface wynika, ¿e liczba niewyp³acalnoœci polskich firm wzros³a w 2020 r. o 22 proc., a upad³o ponad 1,24 tys. spó³ek. W ci¹gu 12 miesiêcy ubieg³ego roku s¹dy og³osi³y postanowienia o upad³oœci i restrukturyzacji 887 polskich przedsiêbiorstw, to wprawdzie mniej ni¿ w roku 2019, ale w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym niewyp³acalnoœæ w formie nowego, uproszczonego postêpowania o zatwierdzenie uk³adu og³osi³o 356 podmiotów gospodarczych. Najwy¿szy wzrost niewyp³acalnoœci, bo a¿ o 54 proc., zanotowa³y us³ugi, o 39 proc. handel detaliczny i o 36 proc. transport.

nowe podatki 2021Podatki w Polsce mia³y byæ upraszczane, ale okazuje siê, ¿e zawsze coœ mo¿na skomplikowaæ. Fot. Adobe STock

Teraz czêœæ firm w formie spó³ek komandytowych ma dodatkowe problemy. Podatek CIT wszed³ w ¿ycie 1 stycznia. Niektóre spó³ki wprawdzie bêd¹ mog³y zacz¹æ oddawaæ haracz dopiero od 1 maja, ale nie zawsze bêdzie to oznacza³o korzyœci. Po wyd³u¿eniu roku podatkowego o cztery miesi¹ce i powrocie gospodarki do normalnoœci mog¹ wzrosn¹æ przychody spó³ki i mo¿e siê okazaæ, ¿e straci ona prawo do 9-proc. podatku CIT, je¿eli przys³uguje jej teraz status ma³ego podatnika, czyli jej przychody nie przekraczaj¹ rocznie 2 mln euro. W takim przypadku bêdzie musia³a zap³aciæ ju¿ nie 9-, ale 19-proc. podatek.

Na podjêcie biznesowych decyzji, np. o przekszta³ceniu spó³ki w inn¹, te¿ nie by³o czasu, bo wprawdzie projekt nowelizacji ustawy o CIT by³ znany od wrzeœnia, ale decyzja o nowych przepisach zosta³a podjêta 30 listopada, czyli miesi¹c przed wejœciem ich w ¿ycie. Wyœcig z czasem zacz¹³ wiêc byæ tradycj¹.

W kleszczach estoñskiego CIT

D³ugo oczekiwany estoñski CIT, który umo¿liwi spó³kom niep³acenie podatku, dopóki swoje zyski bêd¹ lokowaæ w inwestycje, a póŸniej zap³ac¹ tylko rycza³t, te¿ nie wszystkim pomo¿e.

W oryginale estoñski system traktuje wszystkie spó³ki równo, w Polsce ju¿ nie.

Skorzystaæ z preferencji podatkowych mog¹ tylko ma³e i œrednie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcyjne, których przychody nie przekraczaj¹ 100 mln z³, udzia³y w nich maj¹ tylko osoby fizyczne, spó³ki nie posiadaj¹ udzia³ów w innych firmach, zatrudniaj¹ co najmniej trzy osoby, ponosz¹ miesiêcznie wydatki stanowi¹cej co najmniej trzykrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw na wyp³aty wynagrodzeñ na rzecz zatrudnionych oraz bêd¹ inwestowa³y swoje zyski.

Podatek bêdzie rozliczany w bezpoœrednio po sobie nastêpuj¹cych okresach czteroletnich. W tym czasie na cele inwestycyjne trzeba przeznaczaæ 15 proc. zysku, ale nie mniej ni¿ 20 tys. z³ w ci¹gu dwóch kolejno nastêpuj¹cych po sobie lat podatkowych opodatkowania rycza³tem, albo 33 proc., jednak nie mniej ni¿ 50 tys. z³ w okresie czterech lat podatkowych. Poza tym inwestycja powinna byæ znacz¹ca dla prowadzonej dzia³alnoœci – wp³ywaæ na ni¹ lub j¹ poszerzaæ. Po czterech latach mo¿na zdecydowaæ, czy chce siê kontynuowaæ rozliczenie w systemie estoñskim, czy siê z niego zrezygnuje, poniewa¿ np. brakuje pieniêdzy na kolejne inwestycje. W przypadku rezygnacji trzeba bêdzie zap³aciæ podatek od dochodów za wszystkie cztery lata, co mo¿e byæ trudne, je¿eli biznes nie bêdzie siê rozwija³ zgodnie z planem, a wszystkie zyski zosta³y zamro¿one w œrodkach trwa³ych. Pomoc mo¿e wiêc okazaæ siê pu³apk¹ i przysporzyæ kolejnych problemów.

Dro¿szy pr¹d nie tylko dla firm

To niejedyne zmiany, które uderz¹ w przedsiêbiorców. Zmieni³a siê te¿ tzw. ulga abolicyjna, z której mog¹ korzystaæ wszyscy uzyskuj¹cy dochody w pañstwach objêtych dwustronnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wprawdzie nie zniknê³a, ale teraz bêd¹ do niej mieli prawo tylko ci, którzy zaczn¹ p³aciæ w Polsce wy¿szy podatek, zosta³o im bowiem odebrane prawo do odjêcia w rozliczanym w Polsce PIT ca³ego podatku zap³aconego w innym kraju, w którym pracowali i zarabiali. Ulga mo¿e wynieœæ tylko do 1360 z³. Dotyczy to nie tylko pracowników, zarz¹dów i rad nadzorczych zagranicznych spó³ek, ale równie¿ przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez swoj¹ zagraniczn¹ filiê.

Od 3,5 do 3,6 proc. bêd¹ wy¿sze op³aty za sam pr¹d.

Na rachunki za elektrycznoœæ wp³ynie dodatkowo op³ata mocowa. To efekt wprowadzenia Rynku Mocy, który ma zapewniæ sta³e dostawy pr¹du, dziêki czemu – jak podkreœla Urz¹d Regulacji Energetyki – zwiêkszy siê bezpieczeñstwo energetyczne . W ten sposób gospodarstwa domowe i przedsiêbiorcy zaczn¹ siê dok³adaæ do budowy nowych elektrowni i modernizacji ju¿ dzia³aj¹cych.

nowe podatki 2021Nowy rok przyniós³ szereg obci¹¿eñ fiskalnych, które wszyscy odczujemy w naszych bud¿etach domowych. Fot. Adobe Stock

Op³ata dla gospodarstw domowych bêdzie naliczana wed³ug wielkoœci zu¿ycia i wyniesie od 22,44 z³ rocznie dla zu¿ywaj¹cych mniej ni¿ 0,5 MWh w ci¹gu roku, do 125,52 z³ dla zu¿ywaj¹cych ponad 2,8 MWh. Przedsiêbiorcy zap³ac¹ 0,0762 z³ za ka¿d¹ kWh zu¿yt¹ miêdzy godzin¹ 7 a 22 w dni robocze – niemal dwukrotnie wiêcej, ni¿ szacowa³ rynek. Wp³yw na wysokoœæ dodatkowych kosztów bêdzie wiêc w ich przypadku zale¿a³ od charakteru prowadzonej dzia³alnoœci. Do rachunków za elektrycznoœæ bêdzie dopisana po trzyletniej przerwie tak¿e op³ata OZE, która wynosi w tym roku 2,2 z³ za ka¿d¹ MWh.

Dro¿szy bêdzie abonament TVP, której koszty wci¹¿ rosn¹.

Wzrosn¹ te¿ koszty TVP, co oznacza wzrost op³at abonamentowych, a jakby tego by³o ma³o, to dojd¹ wy¿sze podatki lokalne, ustalane na podstawie cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w pierwszym pó³roczu 2020 r., które wzros³y o 3,9 proc. w stosunku do pierwszych szeœciu miesiêcy roku 2019. Tylko podatek od metra kwadratowego mieszkania mo¿e wzrosn¹æ o 4,94 proc., a o 3,09 proc. od metra kwadratowego budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.

Wy¿sze bêd¹ te¿ podatki od gruntów, a nawet za posiadanie psa, choæ schroniska nawo³uj¹ do adopcji. Posiadacze nieruchomoœci bêd¹ musieli siê te¿ liczyæ z wy¿szym podatkiem od deszczu, o czym jest mowa ju¿ od wielu miesiêcy. W planach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej jest bowiem nowelizacja prawa wodnego i zmniejszenie limitu powierzchni, od której trzeba bêdzie odprowadziæ daninê za zabudowanie wiêcej ni¿ po³owy dzia³ki – z 3,5 tys. mkw. do 600 mkw, co obci¹¿y w³aœcicieli domów i mieszkañców budynków wielorodzinnych. Wci¹¿ rosn¹ tak¿e op³aty za wywóz œmieci. Najwiêkszym kuriozum w wielu gminach jest takie samo obci¹¿enie sta³ych mieszkañców, jak i dzia³kowiczów, którzy korzystaj¹ ze swoich domów letniskowych tylko w okresie letnim, albo w weekendy, a równolegle musz¹ p³aciæ za wywóz œmieci w miejscu sta³ego zamieszkania.

Wbrew Komisji Europejskiej

Resort finansów, mimo braku rozstrzygniêcia kwestii podatku od sprzeda¿y detalicznej przez TSUE, zdecydowa³ siê na jego wprowadzenie. W tym roku zostan¹ nim obci¹¿one sklepy o najwiêkszych obrotach. Pierwsza p³atnoœæ za styczeñ ma zostaæ wniesiona przez sprzedawców detalicznych, niezale¿nie od tego – jak podkreœla resort finansów – czy s¹ to podmioty z kapita³em polskim, czy zagranicznym – do 25 lutego 2021 r. Haracz bêdzie naliczany wed³ug dwóch stawek. Pierwsza wynosi 0,8 proc. od nadwy¿ki ponad kwotê woln¹ od podatku, wynosz¹c¹ 17 mln z³, ale nieprzekraczaj¹c¹ 187 mln z³. Od przychodów wy¿szych trzeba bêdzie ju¿ wyasygnowaæ 1,4 proc., a jak wy¿sze podatki, to i wy¿sze ceny.

Football news:

Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players
Go pick cotton. Lille midfielder Renato Sanches was subjected to racist abuse in the French Cup match against Gazelek Ajaccio
Mestalla one on one with nature: without fans the stands at the Valencia stadium are overgrown with grass 🌿