Poland

Nagana dla posłanki Lewicy za wpis o chrześcijanach w Etiopii

Ma³gorzata Prokop-Paczkowska

fot. Lewica mat.pras./ FiIip Klimaszewski

Pos³anka Lewicy Ma³gorzata Prokop-Paczkowska, która umieœci³a w mediach spo³ecznoœciowych komentarz dotycz¹cy masakry chrzeœcijan w Etiopii, zosta³a ukarana nagan¹ przez w³adze klubu.

„A po co koœció³ katolicki siê tam pakowa³? Dlaczego nie uszanowa³ miejscowych wierzeñ?” - w taki sposób na Facebooku pos³anka Lewicy Ma³gorzata Prokop-Paczkowska skomentowa³a informacjê serwisu vaticannews.va o tym, ¿e przed koœcio³em w Etiopii rozstrzelanych zosta³o ponad 750 chrzeœcijan.

W zwi¹zku z komentarzem Prokop-Paczkowskiej klub Lewicy wystosowa³ oœwiadczenie, w którym przeprosi³ „za zaistnia³¹ sytuacjê”. „Wobec pos³anki wyci¹gniête zostan¹ konsekwencje dyscyplinarne, a opinie zawarte w komentarzach w ¿adnym stopniu nie odzwierciedlaj¹ naszych pogl¹dów” - zakomunikowa³ klub, zapewniaj¹c, ¿e Lewica „zdecydowanie potêpia wszelkie akty dyskryminacji chrzeœcijan i przemocy na tle religijnym oraz etnicznym”.

Dowiedz siê wiêcej: „Po co Koœció³ siê tam pakowa³?”. Pos³anka Lewicy przeprasza za komentarz o masakrze w Etiopii

PóŸniej tak¿e pos³anka Lewicy przeprosi³a za swój komentarz w zwi¹zku z informacj¹ o tragedii w Aksun. Oœwiadczy³a, ¿e jej intencj¹ nie by³o „nikogo skrzywdziæ czy obraziæ”. „Jednoczeœnie zdajê sobie sprawê, ¿e by³o to przekroczenie granicy. Czasami palce na klawiaturze wyprzedzaj¹ refleksjê”- doda³a Ma³gorzata Prokop-Paczkowska.

We wtorek prezydium klubu Lewicy zdecydowa³o o ukaraniu pos³anki nagan¹. Obecna na spotkaniu Prokop-Paczkowska ponownie przeprosi³a za wpis.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December