Poland

Nadchodzi zmierzch diesla. Firmy przechodzą na LNG

Floty liczone w tysi¹cach przechodz¹ na LNG.

Spó³ka Hegelmann Transporte planuje, ¿e do 2025 roku co pi¹ty samochód firmy bêdzie spa³a gaz ziemny. W tym roku firma kupi³a na próbê 5 ciê¿arówek na LNG. Koszty s¹ na tyle atrakcyjne, ¿e firma zdecydowa³a siê zainwestowaæ w nowy napêd. Hegelmann Transporte posiada w Polsce ponad 2 tys. w³asnych samochodów ciê¿arowych i jest pod tym wzglêdem rynkowym liderem.

Nale¿¹ce od niedawna do Hegelmann Group spó³ki we Wroc³awiu, Poznaniu i Katowicach rozwijaj¹ siê w szybkim tempie zarówno pod wzglêdem liczby pracowników, jak i pojazdów oraz realizowanych zleceñ. Tylko w pierwszych trzech kwarta³ach tego roku firma wykona³a dla 200 tys. transportów, w tym wiele specjalnych. – Rok 2019 by³ najbardziej udanym w historii polskiego oddzia³u naszej firmy. W jego trakcie rozbudowaliœmy centralê w Czêstochowie i otworzyliœmy kolejne biura – opisuje prezes Hegelmann Transporte Fedir Yurkevych.

W 2019 roku przychody grupy siêgnê³y 1,1 mld z³ i by³y o blisko 72 proc. wiêksze ni¿ w 2018 roku. Zysk netto wyniós³ 46 mln z³ (38,2 mln z³ rok wczeœniej). – Zaczêliœmy nieca³e 10 lat temu w ma³ym biurze w Czêstochowie. Obecnie dzia³amy w ca³ym kraju jako wa¿na czêœæ miêdzynarodowej grupy. Posiadamy swoje centra logistyczne w Poznaniu, Katowicach, Gdañsku i we Wroc³awiu i mamy w planach otwieranie kolejnych  –  zapowiada prezes Hegelmann Transporte

Hegelmann zatrudnia w Polsce 3900 osób, w tym 3200 kierowców ciê¿arówek i 700 pracowników administracyjnych. Hegelmann Group, dysponuj¹ca ponad 4 tys. pojazdów, jest jedn¹ z najwiêkszych firm transportowych w Europie. Ca³a grupa zatrudnia 5,2 tys. kierowców i zanotowa³a 620 mln euro przychodów. Firma zosta³a za³o¿ona w 1998 roku.

Konkurentami niemieckiej spó³ki s¹ m.in. Omega Pilzno i Sachs Trans, które równie¿ rozbudowuj¹ floty i szukaj¹ nowych nisz rynkowych. Obie firmy inwestuj¹ w pojazdy napêdzane LNG i planuj¹, ¿e ich udzia³ w parku bêdzie przekracza³ 20 proc.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option