Poland

Nadchodzi era domów oszczędzających ciepło i energię

materiay prasowe

Deweloperzy akceptuj zmiany, ale chcieliby wikszej swobody w dochodzeniu do nowych parametrw, jakie bd musiay spenia budynki.

Od przyszego roku wszystkie nowe budynki maj spenia surowsze normy wzakresie oszczdnoci energii iizolacyjnoci cieplnej. Deweloperzy ibrana budowlana nie kwestionuj kierunku zmian, jednak uwaaj, e sposb dojcia do celu mgby by elastyczniejszy.

Apel oelastyczno

Wobecnym stanie prawnym cel ma zosta osignity przez stosowanie okien, stropw czy cian owikszej ni dotychczas izolacji. Kilkanacie organizacji branowych, wtym Polski Zwizek Firm Deweloperskich, zwraca uwag, e zaostrzanie parametrw technicznych wyrobw budowlanych przeoy si na wzrost kosztw, azaoone cele mona osign, stosujc np. nowoczesne systemy wentylacji czy panele fotowoltaiczne, wpywajce na zmniejszenie zuycia energii ze rde nieodnawialnych.

Prowadzone od kilku miesicy wsplnie zMinisterstwem Rozwoju rozmowy daj nadziej na optymalne ikorzystne rozwizanie problemu wzakresie poprawy efektywnoci energetycznej budynkw, bez koniecznoci drastycznej podwyki cen materiaw budowlanych, co bez wtpienia mogoby si przeoy na wzrost ceny mieszka komentuje Konrad Pochocki, dyrektor generalny PZFD. Od kilku miesicy bierzemy udzia wdyskusjach zprzedstawicielami resortu, apelujc przede wszystkich oto, aby przyzna architektom iinynierom dowolno wsposobie, wjaki od 2021 r., budynki bd osiga wyznaczone limity zuycia energii dodaje.

Rzeczpospolita

PZFD proponuje, by zamiast zaostrza parametry poszczeglnych materiaw budowlanych, mona byo wczy do oblicze energetycznych budynkw wskaniki energii uytkowej ienergii kocowej, co daoby wiksz elastyczno ipozwolioby zachowa energooszczdno.

Dajcy nadziej na korzystne rozwizanie dla kadej ze stron jest fakt, e Ministerstwo Rozwoju zuwag przyjo zaprezentowan argumentacj irozwaa uwzgldnienie propozycji zgoszonej przez nas i inne organizacje branowe mwi Pochocki.

Zmiany standardw

Co mwi sami deweloperzy? Nie da si ukry, e wejcie wycie nowych przepisw regulujcych charakterystyk energetyczn budynkw bdzie miao bezporednie przeoenie na wzrost kosztu prowadzenia inwestycji, co wynika ze zwikszonego zapotrzebowania na materiay budowlane komentuje Mateusz Bromboszcz, wiceprezes Atalu, budujcego wsiedmiu aglomeracjach. Zdaniem menedera, na tym etapie trudno jeszcze prognozowa, czy przeoy si to na wysze ceny mieszka.

Nowe przepisy regulujce charakterystyk energetyczn budynkw wprowadz zmiany techniczne itechnologiczne wprocesie realizacji inwestycji, takie jak na przykad wzrost zapotrzebowania na materiay budowlane. To zkolei moe pocign za sob wzrost kosztw powstawania projektw, aich wysoko bdzie uzaleniona od specyfiki poszczeglnych inwestycji wtruje Nikodem Iskra, kierujcy Murapolem, deweloperem dziaajcym wkilkunastu miastach.

Wnaszej firmie wsposb naturalny aktualizujemy wdraane wytyczne projektowe. Wynika to nie tylko znowych przepisw, ale ilekcji, jakie odrabiamy na kolejnych inwestycjach mwi Agnieszka Kozdba, dyrektor dziau architektw wzespole mieszkaniowym Echo. Obecna zmiana dotyczca spenienia wymaga granicznej wartoci wskanika zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn bdzie zpewnoci kolejnym krokiem adaptacji izmiany standardu, aco za tym idzie za jaki czas da peniejszy obraz do kolejnej analizy caociowej. Wzalenoci od lokalizacji iwynikw oblicze bdziemy dobiera rozwizania obniajce zapotrzebowanie tak jak chociaby system wentylacji higrosterowalnej, czy instalacj fotowoltaiczn na potrzeby energii pomocniczej wylicza.

Micha Marcinowski meneder produktu, Aluprof SA

Zgodnie z warunkami technicznymi wchodzcymi w ycie 1 stycznia 2021 r. nowe budynki bd musiay spenia podwyszone wymagania w zakresie izolacyjnoci cieplnej oraz wykaza si niszym wskanikiem EP, ktry okrela maksymalne roczne zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn potrzebn do ogrzewania, wentylacji, chodzenia, przygotowania ciepej wody uytkowej oraz owietlenia budynku. Nowe zaostrzone zapisy WT 2021 zwizane s przede wszystkim z wdraaniem w Polsce postanowie Parlamentu Europejskiego, zgodnie z ktrymi pastwa czonkowskie zapewniaj, e od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki bd energooszczdne, o niemal zerowym zuyciu energii. Z pewnoci s to zmiany, ktre zdecydowanie przybliaj nas do spenienia zaoe Europejskiego Zielonego adu i wpyn bezporednio na sukcesywne zmniejszenie emisji CO2 i smogu. Kluczow rol w realizacji tych celw odgrywa przemys produkcyjny. Spoczywa na nim odpowiedzialno za dostarczenie rozwiza, na ktrych ju wkrtce bd mogli polega inwestorzy. Zmiany przepisw komunikowane byy z ponad siedmioletnim wyprzedzeniem i wprowadzane etapowo, dziki czemu moglimy si do nich odpowiednio przygotowa. W ramach kilkuletnich analiz i testw opracowalimy nowoczesne technologie, ktre ju dzisiaj pozwalaj nam dostarcza rozwizania dostosowane do zaostrzonych regulacji WT 2021. Jednym z takich produktw jest nasz system okienno-drzwiowy MB-79N stworzony z myl o spenieniu nowych wymaga. Wspczynnik przenikania ciepa dla okien w tym systemie spenia wymaganie 0,9 W/(m2K), a dla drzwi zewntrznych 1,3 W/(m2K). Zastosowane w MB-79N ksztatowniki, wyposaone w przekadki termiczne najnowszej technologii, umoliwiaj produkcj konstrukcji o bardzo dobrej izolacyjnoci cieplnej. Warto jednak pamita, e okna speniajce wspczynnik Uw = 0,8 W/m2K to nic wyjtkowego, najlepsi producenci potrafi uzyska parametr nawet poniej wartoci Uw = 0,8 W/m2K.

Football news:

Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot
Pierre-Emerick Aubameyang: Africa deserves better, deserves justice
Adrian on van Dijk's injury: Pickford had almost no chance to block the shot-only to cause an injury. You can't make such tackles
Courtois on Real Madrid: the Best team in the world. We are here to win more trophies