Poland

Nadchodzą duże zmiany w spółdzielniach i wspólnotach

Fotorzepa / Adam Burakowski

Pozycja prawna cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych ma byæ mocniejsza, a w spó³dzielniach panowaæ ma wiêksza jawnoœæ – takie m.in. cele postawi³ sobie resort rozwoju.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawi³a siê informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spó³dzielcze oraz ustawy o w³asnoœci lokali. Planuje siê, ¿e rz¹d wypracowane rozwi¹zania przyjmie jeszcze w koñcówce tego roku.

Co ma siê zmieniæ w spó³dzielniach? W wykazie pada wiele propozycji. Projektowane przepisy maj¹ doprowadziæ do tego, by wybór cz³onków zarz¹du spó³dzielni dokonywany by³ obligatoryjnie przez walne zgromadzenie. Maj¹ te¿ wprowadziæ kadencyjnoœæ cz³onków zarz¹du. Walne zgromadzenie bêdzie mog³o zostaæ zast¹pione przez zebranie przedstawicieli.

„Rozwi¹zania wymaga m.in. problem udzia³u w g³osowaniu nad uchwa³ami walnego zgromadzenia przez cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ uczestniczyæ w obradach walnego zgromadzania spó³dzielni, a samodzielnie chc¹ oddaæ g³os" – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

I proponuje wprowadzenie przepisów umo¿liwiaj¹cych cz³onkom spó³dzielni mieszkaniowych g³osowanie nad uchwa³ami objêtymi porz¹dkiem obrad walnego zgromadzenia równie¿ na piœmie poza posiedzeniem.

To nie wszystko. Ministerstwo chce, by spó³dzielnie mia³y obowi¹zek prowadzenia stron internetowych (cz³onkowie w statucie bêd¹ mogli wy³¹czyæ ten obowi¹zek). Modyfikacji maj¹ ulec tak¿e przepisy umo¿liwiaj¹ce nadmierne zad³u¿anie siê osób, którym przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu kosztem pozosta³ych cz³onków.

Znowelizowana ustawa ma ponadto okreœliæ czynnoœci przekraczaj¹ce zwyk³y zarz¹d, na które wymagana jest zgoda w³aœcicieli lokali.

Projekt dostosuje przepisy prawa do dwóch wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. W tym do tego, który uzna³ za niezgodn¹ z konstytucj¹ nowelê ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 2017 r., na mocy której wszyscy cz³onkowie spó³dzielni bez tytu³ów prawnych do lokali w spó³dzielni (spó³dzielcze prawo lokatorskie i w³asnoœciowe, w³asnoœæ lokalu) z mocy prawa stracili cz³onkostwo w spó³dzielni.

Przepis ten uderzy³ m.in. w cz³onków tzw. spó³dzielni popegeerowskich, a tak¿e pozbawi³ cz³onkostwa osoby, którym – z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkami – s³u¿y³a jedynie ekspektatywa spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu. Projekt przewiduje przyznanie takim osobom cz³onkostwa z mocy prawa lub roszczenia o przyjêcie w poczet cz³onków spó³dzielni.

Je¿eli chodzi o funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, projekt zawiera rozwi¹zania maj¹ce na celu usprawnienie ich dzia³alnoœci dotycz¹ce „maj¹tku w³asnego wspólnoty mieszkaniowej, organów wspólnoty, oznaczenia dla osób trzecich wzglêdem wspólnoty oraz osób j¹ reprezentuj¹cych, odmowy przez s¹d podzia³u nieruchomoœci polegaj¹cego na ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokali, zasad licytacji lokalu zad³u¿onego cz³onka wspólnoty, umocowania dla zarz¹du wspólnoty do zawierania umów ze skutkiem dla wszystkich w³aœcicieli lokali, a tak¿e zasad zbierania przez zarz¹d g³osów w trybie obiegowym".

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know