Poland

Na lotnisku w Radomiu rusza budowa terminala

Politycy PiS Marcin Hora³a, Adam Bielan i Marek Suski i nowy prezes spó³ki PPL „Porty Lotnicze” Stanis³aw Wojtera podpisali w czwartek i wmurowali akt erekcyjny pod budowê nowego terminala na lotnisku w Radomiu.

Terminal bêdzie mia³ powierzchniê 30 tys. m.kw., znajdzie siê tam 30 stanowisk check-in, dziewiêæ stanowisk kontroli bezpieczeñstwa i po osiem – kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto w budynku bêdzie 10 bramek wylotowych i trzy taœmy do odbioru baga¿u. Znajdzie siê tam tak¿e du¿a strefa komercyjna z punktami gastronomicznymi i handlowymi – podaje inwestor, czyli PPL „Porty Lotnicze” w komunikacie.

W przetargu na budowê terminala z³o¿ono piêæ ofert. PPLc podpisa³ umowê z MirBudem, firm¹, która zaoferowa³a najni¿sz¹ cenê – 24,6 mln z³otych. Swoj¹ pracê ma skoñczyæ w 16 miesiêcy.

Terminal ma przyjmowaæ trzy miliony pasa¿erów rocznie. A w razie potrzeby bêdzie go mo¿na rozbudowaæ nawet do przepustowoœci dziewiêciu milionów pasa¿erów.

Lotnisko w Radomiu jest przebudowywane poniewa¿ zgodnie z planami PPL ma przej¹æ czêœæ ruchu lotniczego z Okêcia, a konkretnie loty czarterowe i niskokosztowe. Plan powsta³ przed pandemi¹ i, jak wyjaœnia³ ówczesny prezes spó³ki Mariusz Szpikowski, na Lotnisku Chopina trzeba zwolniæ miejsce dla pasa¿erów LOT, którzy maj¹ siê tam przesiadaæ na d³u¿sze trasy.

Akt erekcyjny podpisali miêdzy innymi wiceminister infrastruktury Marcin Hora³a, eurodeputowany Adam Bielan, pose³ Marek Suski, nowy prezes PPL Stanis³aw Wojtera, ks. Gabriel Marciniak, diecezjalny duszpasterz s³u¿b mundurowych, podpu³kownik Piotr Jab³oñski.

– Nie mo¿na myœleæ tylko chwil¹ bie¿¹c¹ – trzeba myœleæ strategicznie, na dekady i pokolenia. Aby przysz³oœæ by³a lepsza, nale¿y budowaæ, tworzyæ nowe rzeczy. Takie jak lotniska w Radomiu czy Centralny Port Komunikacyjny – mówi³ Wojtera, podaje komunikat.

Po uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego Wojtera podpisa³ jeszcze umowê na budowê dróg ko³owania i p³yt postojowych wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ po wschodniej stronie lotniska. Przetarg wygra³a Korporacja Budowlana Doraco.

Dot¹d PPL podpisa³ osiem umów z wykonawcami prac na lotnisku w Radomiu na ³¹czn¹ kwotê 480 mln z³otych. W tym na wykonanie: projektu budowlanego obiektów kubaturowych, projektu budowlanego dróg ko³owania i p³yt postojowych, projektu budowlanego parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it