Poland

Na królewskim szlaku kobiet

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na bezp³atne zwiedzanie szlakiem niezwyk³ych kobiet w najbli¿szy weekend, poprzedzaj¹cy Dzieñ Kobiet.

Jedn¹ z nich jest „promuj¹ca” akcjê Pelagia z Potockich Sapie¿yna, sportretowana przez najs³ynniejsz¹ francusk¹ malarkê prze³omu XVIII i XIX wieku, Élisabeth Vigée Le Brun. Malarka pokaza³a j¹ w tañcu na tle dymi¹cego Wezuwiusza. Pelagia by³a córk¹ Stanis³awa Szczêsnego Potockiego, w³aœcicielk¹ rezydencji w Wysokiem Litewskiem, któr¹ zostawi³ jej pierwszy m¹¿ Franciszek Sapieha po rozwodzie . Piêkna dama wkrótce wysz³a za m¹¿ po raz drugi za Paw³a Sapiehê, oficera armii francuskiej.

Élisabeth Vigée Le Brun jako znana i ceniona portrecistka utrzymywa³a siê ze swej pracy i by³a cz³onkini¹ wielu europejskich akademii. Podziwiali ja tak¿e polscy magnaci, sk³adaj¹cy liczne zamówienia. Spotyka³a siê z nimi w Wiedniu, Petersburgu, Pary¿u. Sportretowa³a te¿ m.in. Stanis³aw Augusta w Petersburgu.

Na zamkowym szlaku spotkamy siê jeszcze z Konstancjê z Czartoryskich Poniatowsk¹ - matk¹ króla Stanis³awa Augusta i jego oœmiorga rodzeñstwa. Z hrabin¹ Katarzyn¹ Joann¹ Gabrielle Starzeñsk¹, s³yn¹c¹ w czasach napoleoñskich z urody, mi³osnych podbojów i licznych skandali. I z El¿bietka, córk¹ ulubionej siostrzenicy króla Stanis³awa Augusta.

Bêdzie te¿ mo¿na przypomnieæ sobie historiê kobiet, zasiadaj¹cych na polskim tronie. Pierwsz¹, która zosta³a królem Polski, by³a œwiêta Jadwiga. Jej ma³¿eñstwo z W³adys³awem Jagie³³¹ da³o Litwie chrzest, a Polsce podwaliny pod Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów.

Z kolei dziêki królowej Bonie, ¿onie króla Zygmunta Starego, zacieœni³y siê relacje Polski z renesansow¹ Itali¹, a kuchnia polska wzbogaci³a - miêdzy innymi o w³oszczyznê. Jednak królowa Bona by³a przede wszystkim skutecznym politykiem, pomna¿aj¹cym królewski maj¹tek

Anna Jagiellonka zosta³a królow¹ z wyboru szlachty. Poœlubi³a Stefana Batorego, który sta³ siê iure uxoris królem Polski, a po jego œmierci, to ona doprowadzi³a do koronacji swojego siostrzeñca Zygmunta III Wazy.

W pi¹tek, 5 marca, o godz. 18 odbêdzie siê tak¿e specjalne wirtualne spotkanie „Kobiety w oczach Bacciarellego. Portrety nadwornego malarza Stanis³awa Augusta”, które poprowadzi Monika Przypkowska – historyk sztuki, edukator Zamku Królewskiego.

Zamek rozpoczyna zarazem nowy semestr wyk³adów z cyklu „Kobiety œwiata sztuki” prezentuj¹cy artystki od renesansu a¿ do wspó³czesnoœci. Prowadzi je na ¿ywo na platformie Zoom Przemys³aw G³owacki. Najbli¿sze spotkania bêd¹ poœwiêcone Katarzynie Kobro i Fridzie Kahlo.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?