Poland

Na decyzje o ugodach frankowych trzeba poczekać

Akcjonariusze banków frankowych o przyst¹pieniu do porozumieñ z klientami zdecyduj¹ dopiero za parê tygodni.

Do tej pory zwyczajne walne zgromadzenia, w których znajduj¹ siê punkty dotycz¹ce ugód z frankowiczami, zwo³a³y mBank, Millennium, Santander i BNP Paribas.

Jednak ka¿dy z nich planuje przedstawiæ akcjonariuszom jedynie informacje o pracach nad programem ugód, który zaproponowa³a Komisja Nadzoru Finansowego (chodzi o potraktowanie kredytów frankowych tak, jakby od pocz¹tku by³y z³otowymi).

Na przyk³ad BNP Paribas, zwo³uj¹c walne zgromadzenie, do³¹czy³ prezentacjê, w której zarz¹d rekomenduje ze wzglêdu na niewiadome powstrzymanie siê od podejmowania jakichkolwiek decyzji do czasu uchwa³y S¹du Najwy¿szego. Wskazuje te¿ na koniecznoœæ dalszych analiz. Posiedzenie Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego w sprawie zagadnieñ prawnych dotycz¹cych hipotek frankowych wyznaczono na 25 marca i choæ walne zgromadzenia wspomnianych banków odbêd¹ siê przed t¹ dat¹, to zgody akcjonariuszy na przyst¹pienie do programu ugód nie bêdzie. Oznacza to jednoczeœnie, ¿e sprawozdania finansowe tych kredytodawców za 2020 r. zostan¹ zaakceptowane i nie bêd¹ obci¹¿one kosztami ugód.

Inne podejœcie maj¹ BOŒ i PKO BP. Ten pierwszy zwo³a³ nadzwyczajne walne zgromadzenie na 30 marca i z projektów uchwa³ wynika, ¿e akcjonariusze bêd¹ g³osowaæ nad wyra¿eniem zgody na zawieranie przez bank ugód z frankowiczami. Akcjonariusze maj¹ tak¿e upowa¿niæ zarz¹d do ustalenia zasad i zatwierdzenia warunków, na jakich ugody bêd¹ zawierane. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, ¿e podobnie post¹pi PKO BP i niebawem zwo³a nadzwyczajne walne, podczas którego bêdzie g³osowanie dotycz¹ce przyst¹pienia do ugód. W tym banku prawdopodobnie zdecydowana wiêkszoœæ kosztów tego procesu mo¿e obci¹¿yæ jeszcze wynik 2020 r. (zwyczajne walne zgromadzenie, zatwierdzaj¹ce sprawozdanie za ubieg³y rok, mo¿e siê odbyæ pod koniec maja, raport zostanie podany pod koniec kwietnia).

W innej sytuacji s¹ ING Bank Œl¹ski i Pekao, które maj¹ stosunkowo niewielkie portfele hipotek frankowych (stanowi¹ odpowiednio 0,7 proc. i 2,1 proc. ich kredytów brutto, niewiele tak¿e wa¿¹ w relacji do kapita³ów czy kwartalnych zysków). Banki te zawi¹za³y ju¿ na tyle du¿o rezerw, ¿e prawdopodobnie nie bêd¹ potrzebowa³y zgody akcjonariuszy na przyst¹pienie do programu ugód, choæ nie mo¿na tego wykluczyæ.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them