Poland

Na COVID-19 zaszczepiono w Polsce ponad 2 mln osób

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 167 799 osób - podaje rz¹d. O najwiêkszej dobowej liczbie szczepieñ w Polsce informowano 19 lutego - wówczas resort zdrowia poda³, ¿e w ci¹gu doby zaszczepiono na COVID 173 421 osób.

£¹cznie w Polsce wykonano 3 163 856 szczepieñ na COVID-19

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (24 123) i œl¹skim (19 625).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 3 263 (w ci¹gu doby wzros³a o 160) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,1 proc. szczepieñ.

4 836 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta wzros³a o 494).

Co najmniej jedn¹ dawk¹ zaszczepiono w Polsce 2 042 806  osób. Dwie dawki otrzyma³o 1 121 050 osób.

Po 60 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 52 731. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 50 531 986 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 958 dni, a wiêc nieco ponad 2,5 roku.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope