Poland

Na Antarktydzie po raz pierwszy pojawiły się komary

stock.adobe.com

Na Wyspie Króla Jerzego, najwiêkszej wyspie w archipelagu Szetlandów Po³udniowych, nale¿¹cej do Antarktydy, pojawi³y siê komary - poinformowa³ Aleksander Klepikow, szef Rosyjskiej Ekspedycji Antarktycznej.

- Na Wyspie Króla Jerzego, gdzie znajduje siê siedem stacji badawczych ró¿nych pañstw, w tym rosyjska stacja Bellingshausen, jakiœ czas temu pojawi³y siê komary. Dosz³o do tego ze wzglêdu na czynnik ludzki - turystów jest wielu, poza tym s¹ tam teraz idealne warunki dla komarów - potoki, rzeki, temperatura 3 stopnie Celsjusza latem, minus 5 stopni zim¹, klimat jest ³agodny - powiedzia³ Klepikow.

Doda³, ¿e naukowcy nie spotkali wczeœniej komarów na Antarktydzie. - Na tym kontynencie nie by³o wczeœniej takiego problemu - mówi³ w rozmowie z agencj¹ Interfax. Doda³, ¿e problem stanowi wyzwanie dla naukowców i „wci¹¿ jest on rozwi¹zywany”.

Klepikow zaznaczy³, ¿e z inicjatywy Rady Menad¿erów Narodowych Programów Antarktycznych zainicjowano badanie i opracowano specjalne pu³apki na komary. Badania bêd¹ prowadzone na wszystkich stacjach na wyspie.

Wed³ug naukowca, komary szczególnie upodoba³y sobie jeden z budynków rosyjskiej stacji Bellingshausen. Przeprowadzana jest tam dezynfekcja.

Gatunkiem endemicznym na Antarktydzie s¹ nielotne muchówki belgica antarctica.

Football news:

The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism