Poland

Na 1 listopada odnawiają 11 grobów powstańców

Groby powstañców warszawskich

Radek Pasterski/Fotorzepa

Do dnia Wszystkich Œwiêtych zostanie odnowionych 11 grobów powstañców warszawskich i ofiar cywilnych powstania.

Œrodki pochodz¹ m.in. ze zbiórki pieniêdzy zorganizowanej przez wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego podczas tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu powstania. Zebrano wtedy ponad 46 tys. z³.

Renowacji poddane s¹ mogi³y znajduj¹ce siê na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach. Wœród nich s¹ groby m.in. plut. Hilarego Barañskiego ps. „Wilk", kpr. pchor. Jana Kazimierza Ciechoñskiego ps. „Szczêsny", „Karol", kpt. Miros³awa Kryszczukajtisa ps. „Szary" (kawaler Orderu Virtuti Militari), a tak¿e ofiar cywilnych dzia³añ prowadzonych przez Niemców, m.in. Stanis³awa Komorka, Stefana Nawrota, Paw³a Tomaszewicza, Zofii Witas (15 wrzeœnia 1944 r. zginê³a pod gruzami szpitala przy ul. Che³mskiej 19).

W przysz³ym roku podobne dzia³ania zostan¹ podjête m.in. na Pow¹zkach Wojskowych, na Cmentarzu Parafialnym na Okêciu i Cmentarzu Bródnowskim.

Muzeum od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci zajmuje siê renowacj¹ mogi³ powstañczych. Jednak w tym roku po raz pierwszy podjê³o siê ratowania grobów ofiar cywilnych powstania. S¹ to mogi³y zaniedbane, najczêœciej w bardzo z³ym stanie technicznym, którymi od dawna nikt siê nie opiekuje.

Do 2019 r. Muzeum Powstania Warszawskiego wyremontowa³o 144 powstañcze groby. Dodatkowo w latach 2017–2018 wspólnie z wojewod¹ mazowieckim (jego dotacja wynios³a ok. 482 tys. z³) muzeum odnowi³o kwaterê B8 na Pow¹zkach Wojskowych, gdzie pochowani s¹ ¿o³nierze batalionów „Gozdawa" i „Chrobry I", znajduje siê tam 366 grobów. Na szarych betonowych krzy¿ach umieszczone s¹ tabliczki z symbolem Polski Walcz¹cej z czerwonego piaskowca oraz epitafijne, z piaskowca szyd³owieckiego.

W zwi¹zku z sytuacj¹ pandemiczn¹ Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje wirtualne spacery. Najbli¿szy odbêdzie siê 31 paŸdziernika o godz. 12. Bêdzie mo¿na zobaczyæ miejsce spoczynku m.in. ¿o³nierzy pierwszej i drugiej wojny œwiatowej, powstañców warszawskich i ¿o³nierzy wyklêtych. G³ównie jednak Kwaterê Batalionu Harcerskiego AK „Zoœka". Spacer mo¿na obserwowaæ na profilu spo³ecznoœciowym muzeum na FB.

W miniony weekend wolontariusze MPW zorganizowali akcjê sprz¹tania grobów powstañczych, w tym grobów gen. Zbigniewa Œcibor-Rylskiego i Jana Nowaka-Jeziorañskiego.

W Parku Powstañców Warszawy na Woli mo¿na zapaliæ znicze przy nazwiskach ofiar cywilnych – mieszkañców stolicy, którzy zginêli podczas Powstania Warszawskiego. Mo¿na te¿ obejrzeæ wystawê poœwiêcon¹ tym ofiarom „Zachowajmy ich w pamiêci".

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million