Poland

MZ: 50-procentowe wzrosty liczby zakażeń na południu

- Niestety w œlad za warmiñsko-mazurskim usilnie pod¹¿aj¹ dwa inne województwa - to jest województwo pomorskie i województwo lubuskie - mówi³ o sytuacji epidemicznej w Polsce rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

- W województwie warmiñsko-mazurskim obserwujemy spory wzrost - to blisko 48 zaka¿eñ na dobê na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich 7 dni - mówi³ rzecznik resortu zdrowia, który doda³, ¿e wskaŸnik ten jest wy¿szy od 30 równie¿ w woj. lubuskim i woj. pomorskim.

Andrusiewicz zwróci³ te¿ uwagê, ¿e wzrosty liczby zaka¿eñ widaæ te¿ na po³udniu - gdzie w ci¹gu doby wynosz¹ one nawet po 50 proc.

- Dziennie wzrosty o 50 proc. pokazuj¹, ¿e w nied³ugim czasie te województwa mog¹ do³¹czyæ do województw pó³nocnych - ostrzeg³ Andrusiewicz.

- Apelujemy o rozwagê w nadchodz¹cy weekend, bo te weekendy w Polsce wygl¹daj¹ na doœæ poluzowane - doda³. - Równie¿ w innych czêœciach kraju mo¿emy podj¹æ decyzjê o powrocie do innych obostrzeñ - podkreœli³.

Andrusiewicz zapowiedzia³, ¿e rozporz¹dzenie ws. obostrzeñ jakie bêd¹ obowi¹zywaæ w Polsce od 27 lutego powinno byæ opublikowane ok. 13-14.

Jednoczeœnie rzecznik resortu zdrowia poinformowa³, ¿e o godzinie 10 zespó³ ds. szczepieñ przy Ministrze Zdrowia zarekomendowa³ poszerzenie grupy szczepionej szczepionk¹ AstraZeneca o grupê osób w wieku 65-69 lat.

- Ok. po³udnia powinien byæ komunikat o rozszerzeniu grupy szczepionej t¹ szczepionk¹ - doda³.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well