Poland

Muzeum Polin: konstelacja niezwykłych biografii

Materia³y Prasowe

17 stycznia Muzeum Polin rozpoczyna program „Dziedzictwo”. Na razie online, ale to zarazem zapowiedŸ ca³orocznych projektów: otwarcia nowej czêœci galerii sta³ej w muzeum, spotkañ, pokazów filmowych, festiwalu muzycznego.

„Dziedzictwo” to program poœwiêcony dziedzictwu ¿ydowskich twórców, myœlicieli i dzia³aczy z Polski, którzy zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ w sztuce, nauce, gospodarce, polityce i mieli wp³yw na rozwój tych dziedzin w XIX i XX wieku. Ich losy rozgrywa³y siê na styku wielu kultur, a jednoczeœnie w wyborze wartoœci, którymi siê kierowali, mia³o znaczenie ich dziedzictwo.

W galerii zobaczymy zdjêcia i znajdziemy biografie 26 postaci. Wœród nich znajd¹ siê m.in. Artur Rubinstein (pianista), Samuel Goldwyn Meyer (hollywoodzki producent filmowy), Aleksander Ford (re¿yser i filmowiec), I. B. Singer (pisarz, jeden z najwybitniejszych pisarzy tworz¹cych w jêzyku jidysz, laureat literackiej nagrody Nobla), Bruno Schulz (pisarz i rysownik), Ida Kamiñska (aktorka, re¿yserka, dyrektorka teatrów ¿ydowskich), Arnold Szyfman (dyrektor i za³o¿yciel Teatru Polskiego, re¿yser i dramaturg), Ró¿a Luksemburg (dzia³aczka socjalistyczna), Henryk Berlewi (malarz, grafik), Leopold Kronenberg (przemys³owiec i filantrop, „ojciec” kolei w Królestwie Polskim), Helena Rubinstein (za³o¿ycielka firmy kosmetycznej), Janusz Korczak (pedagog, lekarz), Józef Rotblat (fizyk, dzia³acz ruchu na rzecz pokoju, laureat pokojowej nagrody Nobla), Ludwik Zamenhof (lingwista, twórca esperanto),Dawid Ben Gurion (izraelski polityk, pierwszy premier Izraela).

Cykl zainauguruje w niedzielê o godz. 14 na YouTube oraz na Facebookowym profilu Muzeum Polin seria rozmów. Reporta¿ystka Hanna Rydlewska rozmawiaæ bêdzie z Joann¹ Fikus, kierowniczk¹ dzia³u wystaw Muzeum POLIN o odwadze. A w kolejnych wywiadach us³yszymy Dariusza Stolê, Andrzeja Ledera oraz Wojciecha Eichelbergera.
O godz. 20. odbêdzie siê debata „Czyje jest to dziedzictwo?” z udzia³em osób zaanga¿owanych w powstanie nowej galerii: prof. Barbar¹ Kirshenblatt-Gimblett, prof. Dariuszem Stol¹ i dr Tamar¹ Sztym¹. Poprowadzi j¹ Jacek ¯akowski.
Wiêcej: www.polin.pl

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level