Poland

MŚ w Oberstdorfie: Johaug nie przegrywa

Sporty zimowe

Bieg ³¹czony kobiet na dystansie 2x7,5 km z ³atwoœci¹ wygra³a Norwe¿ka Therese Johaug. To jej jedenasty z³oty medal mistrzostw œwiata. Mistrzem skiathlonu (2x15 km) mê¿czyzn zosta³ lider PŒ i zwyciêzca Tour de Ski Rosjanin Aleksandr Bolszunow.

Bieg kobiecy od pocz¹tku by³ pokazem si³y i umiejêtnoœci Johaug. Najwiêkszym problemem Norwe¿ki okaza³ siê upadek pod koniec pierwszej z czterech pêtli trasy – po kolizji z Frid¹ Karlsson. Cen¹ okaza³ sê z³amany kijek i parê chwil potrzebnych na odrobienie niewielkiej straty do Szwedki. Potem klasyka – ucieczka od reszty na wzniesieniach w drugiej po³owie dystansu, pó³ minuty przewagi na mecie. Karlsson pozosta³a zaciêta walka z kole¿ank¹ z reprezentacji Szwecji Ebb¹ Andersson o srebrny medal.

Rywalizacja mê¿czyzn sprowadzi³a siê do doœæ niezwyk³ej walki samotnego Bolszunowa z pi¹tk¹ Norwegów. Wydawa³o siê, ¿e liczebna przewaga i wzajemna wspó³praca wystarcz¹, by pokonaæ Rosjanina, ale tempo lidera PŒ okaza³o siê za mocne. Decydowa³ finisz, w którym Bolszunow wyprzedzi³ najbardziej wytrzyma³¹ norwesk¹ dwójkê: Simena Hegstada Kruegera i Hansa Christera Holunda. Mistrz sprintu Johannes Hoesflot Klaebo by³ czwarty.

O Polkach i Polakach wiele napisaæ nie mo¿na. Najlepsza w ekipie ¿eñskiej Izabela Marcisz zajê³a 40. miejsce, choæ po pierwszej czêœci biegu stylem klasycznym by³a 26. Wœród mê¿czyzn Mateusz Haratyk by³ 55. na 58 biegaczy, którzy ukoñczyli rywalizacjê. Kacper Antolec zosta³ zdublowany i zdjêty z trasy.

Pierwsz¹ i jedyn¹ kobiec¹ konkurencjê kombinacji norweskiej – skok na skoczni normalnej plus bieg na 5 km stylem dowolnym – w ca³oœci opanowa³y Norwe¿ki. Pierwsz¹ w historii mistrzyni¹ œwiata w tej specjalnoœci zosta³a Gyda Westvold Hansen. Wystartowa³o 29 kombinatorek, ukoñczy³o rywalizacjê 28.

Bieg ³¹czony kobiet (7,5+7,5 km): 1. T. Johaug (Norwegia) 38.35,5 min.; 2. F. Karlsson +30,0 s; 3. E. Andersson (obie Szwecja) +30,2;...40. I. Marcisz +5.25,5; 47. K. Kaleta +7.00,9; 53. K. Kukuczka (wszystkie Polska) +8.17,8.

Bieg ³¹czony mê¿czyzn (15+15 km): 1. A. Bolszunow (Rosja) 1:11.33,9 godz.; 2. S. H. Krueger +1,1 s; 3. H. C. Holund (obaj Norwegia) +1.7;...55. M. Haratyk (Polska) +9.05,7.

Kombinacja norweska – kobiety (skocznia normalna+bieg 5 km): 1. G. Westvold Hansen 13.10,4 min; 2. Mari Leinan Lund +13,8 s; 3. Marte Leinan Lund (wszystkie Norwegia) +28,8.

Klasyfikacja medalowa: 1. Norwegia 4-5-5 (14); 2. S³owenia 1-1-1 (3) i Szwecja 1-1-1 (3); 4. Austria 1-0-0 (1) i Rosja 1-0-0 (1); 6. Finlandia 0-1-0 (1); 7. Japonia 0-0-1 (1).

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game