Poland

MŚ w narciarstwie klasycznym. Czas na główne dania

Sporty zimowe

Piotr ¯y³a

Mistrz œwiata Piotr ¯y³a. Z nim ¿adne marzenie nie jest zbyt szalone, nawet kolejne medale

AFP/ Christof Stache

W pi¹tek w Oberstdorfie konkurs na du¿ej skoczni z czwórk¹ Polaków. Kwalifikacje wygra³ Austriak Stefan Kraft. W sobotê rywalizacja dru¿ynowa.

Mistrzostwa œwiata zmierzaj¹ ku koñcowi, ale dla polskich kibiców dopiero docieraj¹ do g³ównych atrakcji – konkursów na du¿ej skoczni Schattenberg. Kojarzy siê ona przede wszystkim z corocznym rozpoczêciem Turnieju Czterech Skoczni. Skoro ostatnimi laty w turnieju œwietnie skakali Polacy, kojarzy siê nam nie najgorzej.

Trener Michal Doležal najpierw rozwi¹za³ problem sk³adu na konkurs indywidualny. Mia³ cztery miejsca w kwalifikacjach, trzy od razu przydzieli³ najlepszym polskim skoczkom tej zimy, czyli Kamilowi Stochowi, Dawidowi Kubackiemu i Piotrowi ¯yle. O czwarte kaza³ walczyæ Klemensowi Murañce, Jakubowi Wolnemu i Andrzejowi Stêkale podczas wieczornych treningów w œrodê na Schattenbergu.

Rywalizacjê wygra³ Stêka³a i to on pojawi³ siê na belce obok trzech mistrzów œwiata podczas czwartkowych kwalifikacji. Skoczek z Zakopanego nie zawiód³, awansowa³, tak samo jak jego trzej starsi koledzy. Kwalifikacje rozgrywane przy kapryœnych wiatrach, potwierdzi³y wzrost formy kilku zawodników. Wygra³ je Austriak Stefan Kraft, który nie skoczy³ najdalej (127 m), ale sporo skorzysta³ na obni¿eniu belki i przelicznikach za podmuchy w plecy. Drugi by³ Norweg Johann Andre Forfang (133,5), a trzeci obroñca tytu³u Niemiec Markus Eisenbichler (127,5).

Najlepszy z Polaków Piotr ¯y³a zaj¹³ czwarte miejsce. Skoczy³ podobnie jak zwyciêzca 127 m, próba wygl¹da³a lekko i elegancko. Dawid Kubacki mia³ dziewi¹ty wynik (124 m), Kamil Stoch trzynasty (121,5 m), Stêka³a zaj¹³ niez³e 18. miejsce (tak¿e 121,5 m).

– Ju¿ po œrodowych treningach widaæ by³o, ¿e Andrzej prezentuje dobry poziom. Mo¿e nieco ni¿szy ni¿ pozosta³a trójka, ale na pewno nie jest to skoczek, który os³abia dru¿ynê. Skacze równo, powtarzalnie, a jeœli trafi na korzystne warunki, to wszystkich mo¿e zaskoczyæ – mówi „Rz" prezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

O pozosta³ych prezes Tajner równie¿ wspomina z nadziej¹ i jest spokojny o ich wystêp. – Piotrek ¯y³a? S¹dzê, ¿e bêdzie mocno uskrzydlony po zwyciêstwie na skoczni normalnej. Ma swój sposób na to, by siê wy³¹czyæ, jak mówi, „odci¹æ g³owê". Wczeœniej uda³o mu siê to perfekcyjnie, w³aœciwie od rana w dniu konkursu wiedzia³, ¿e bêdzie dobrze skaka³. Taki jest ten Piotr, wierzê, ¿e znów bêdzie mo¿na na niego liczyæ – twierdzi Apoloniusz Tajner.

– Kamil Stoch? Na normalnej skoczni by³ 22., ale przecie¿ wiemy, ¿e to nie jest jego miejsce. Nastêpny konkurs mo¿e wygraæ. Jest w dobrej formie, jeœli czegoœ mu trzeba, to tylko wiêkszej œwie¿oœci. Poza tym to jest du¿a skocznia, a Kamil jest z tych, którzy na wiêkszych obiektach skacz¹ lepiej. Sprzyja temu jego technika lotu: niski tor, du¿a prêdkoœæ przelotowa. Ten styl sprawdza siê lepiej na wiêkszych obiektach, na mniejszych trzeba mieæ wiêcej wysokoœci – t³umaczy prezes.

Ca³a doœwiadczona polska trójka, ka¿dy z tytu³em mistrza œwiata, w œrodê odpoczywa³a. – Myœlê, ¿e trener Doležal bardzo dobrze zrobi³, ¿e wy³¹czy³ ich z pierwszego treningu i ¿e bêd¹cy w Oberstdorfie Adam Ma³ysz wspiera³ ten pomys³. Trening wyrywa z wypoczynku jakieœ 3–3,5 godziny. Teraz w mistrzostwach œwiata trzeba raczej kumulowaæ energiê, to jest bardziej potrzebne ni¿ dodatkowe skoki. Nigdy w karierze trenerskiej takich przerw siê nie obawia³em. W sumie nasza trójka mistrzów œwiata jest w bardzo dobrej formie, mo¿e nawet wobec absencji Graneruda z wolna wyrastamy na faworytów konkursu dru¿ynowego, choæ po skokach treningowych i kwalifikacyjnych tê rolê mog¹ pe³niæ tak¿e Austriacy – podsumowa³ prezes PZN.

Optymizm Apoloniusza Tajnera wi¹¿e siê ze wspomnianym przez niego wydarzeniem, które znacz¹co zmienia uk³ad si³ w pozosta³ych do rozegrania konkursach – nieobecnoœci¹ zdobywcy PŒ Halvora Egnera Graneruda.

– To jest oczywista sensacja tych mistrzostw: zaka¿enie Covid-19 dotykaj¹ce g³ównego norweskiego kandydata do zwyciêstwa. Niezwyk³e jest tak¿e to, ¿e przydarzy³o siê to Norwegom, którzy mieli byæ niemal panicznie ostro¿ni w kwestiach zwi¹zanych z koronawirusem. Ca³e zdarzenie jest dla nich bardzo przykre, nikt im tego nie ¿yczy³, ale wykluczenie najlepszego skoczka oczywiœcie zmniejsza norweskie szanse w obu konkursach – mówi szef zwi¹zku.

Treningi i kwalifikacje ca³ej prawdy o konkursach nigdy nie mówi¹, nadzieje rozbudzone przez Piotra ¯y³ê zgasiæ trudno, nawet jeœli zmobilizowali siê tak¿e Austriacy, Niemcy i S³oweñcy. Pozostaje zatem czekaæ i patrzeæ na ekrany z optymizmem.

Konkurs indywidualny rozpocznie siê w pi¹tek o 17.00, konkurs dru¿ynowy równo 24 godziny póŸniej.

Transmisje w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1

Therese Johaug ca³a w z³ocie

W czwartek kolejny raz potwierdzona zosta³a moc norweskich biegów. Therese Johaug i jej kole¿anki wygra³y sztafetê 4x5 km, przed Rosj¹ i Finlandi¹. Johaug ma ju¿ trzeci z³oty medal w mistrzostwach. Polki te¿ bieg³y w sztafecie, do po³owy dystansu trzyma³y siê 10–12. pozycji, lecz pod koniec trzeciej zmiany zosta³y zdublowane i nie ukoñczy³y zawodów.


W kombinacji norweskiej (skok na HS-137 plus bieg na 10 km) Szczepan Kupczak by³ nawet 11. po skoku, lecz wysokiej pozycji nie obroni³, zakoñczy³ start na 27. miejscu. Debiutant Andrzej Szczechowicz by³ 39. Medale zdobyli Austriak Johannes Lamparter (z³oty), Norweg Jarl Magnus Riiber (srebrny) i Japoñczyk Akito Watabe (br¹zowy).

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR