Poland

MP z 26 stycznia 2021 r. (poz. 103-107)

Zarz¹dzenie nr 2/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkoœci emisji monety o wartoœci nominalnej 10 z³, z serii „Wyklêci przez komunistów ¿o³nierze niez³omni" – Kazimierz Kamieñski „Huzar"  - poz. 107

Obwieszczenie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³aty nagród z zysku w 2020 r.  - poz. 106

Oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwi¹zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow¹ miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Socjalistycznej Republiki Zwi¹zku Birmañskiego o komunikacji lotniczej, podpisan¹ w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.  - poz. 105

Umowa miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Socjalistycznej Republiki Zwi¹zku Birmañskiego o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.  - poz. 104

Obwieszczenie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, w³¹cznie z wyp³atami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.  - poz. 103

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt